Zysk operacyjny wyniósł 138,24 mln zł wobec 180,17 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 298,12 mln zł w I kw. 2023 r. wobec 1 473,78 mln zł rok wcześniej.

"W I kwartale 2023 roku, w porównaniu do analogicznego okresu roku 2022, grupa kapitałowa Stalprodukt S.A. osiągnęła przychody ze sprzedaży niższe o 175 660 tys. zł, tj. o 11,9%. Na poziomie zysku na sprzedaży osiągnięto 207 328 tys. zł, wobec 243 706 tys. zł w I kwartale 2022 roku, co oznacza spadek o 14,9%. Natomiast na poziomie zysku operacyjnego osiągnięto poziom 138 237 tys. zł wobec 180 170 tys. zł tj. mniej o 23,2%. Zysk netto [ogółem] w I kwartale 2023 roku wyniósł 116 375 tys. zł w porównaniu do I kwartału 2022, kiedy wyniósł 151 400 tys. zł. Za wyjątkiem segmentu profili , który odnotował stratę, pozostałe segmenty operacyjne odnotowały pozytywne wyniki. Jednocześnie w porównaniu do dwóch poprzednich kwartałów tj. III oraz IV kwartału 2022 roku grupa odnotowała znaczącą poprawę wyników, szczególnie w zakresie segmentu cynku. Dodatkowo należy podkreślić, że grupa kapitałowa wygenerowała wysokie przepływy pieniężne na poziomie operacyjnym w wysokości 256 302 tys. zł" - czytamy w raporcie.

W Segmencie Blach Elektrotechnicznych, odnotowano ten sam poziom wolumenu sprzedaży blach transformatorowych co w I kwartale 2022 roku. Dzięki lepszym warunkom cenowym zrealizowano przychody wyższe o 38 428 tys. zł, tj. o 9,6% Wynik segmentu wzrósł o 9 109 tys. zł co stanowi poprawę o 9,1%% w porównaniu do okresu analogicznego roku poprzedniego. Głównym czynnikiem wpływającym na poprawę osiągniętych rezultatów był wyższe ceny w stosunku do I kwartału 2022 roku.

Reklama

W Segmencie Profili odnotowano spadek ilościowej sprzedaży w stosunku do I kwartału 2022 o 34%. Dodatkowo w segmencie osiągnięto przychody ze sprzedaży niższe o 126 841 tys. zł, tj. o 39,9%. Przyczyną takich spadków jest znaczne osłabienie popytu na wyroby segmentu oraz spadki cen. Powyższe wpłynęło negatywnie na rezultaty segmentu. W konsekwencji segment odnotował stratę w wysokości 16 013 tys. zł. "Emitent nie spodziewa się znaczącej poprawy w najbliższych kwartałach związanej z trudną sytuacją makroekonomiczną w branżach, w których działają jego klienci" - podano także.

W I kwartale 2023 roku przychody netto Segmentu Cynku wyniosły 588 519 tys. zł i w stosunku do analogicznego okresu roku ubiegłego, w którym sprzedaż wyniosła 650 906 tys. zł, były niższe o 9,6%. Pomimo spadku przychodów ze sprzedaży segment odnotował poprawę wyniku. Analizując dynamikę pozycji rachunku zysków i strat, pozwalającą określić kierunek i natężenie zmian czynników mających wpływ na osiągnięte w roku bieżącym wyniki, należy zwrócić uwagę na: wzrost premii na sprzedaży cynku i stopów ocynkowniczych w ZGH; spadek r/r cen jednostkowych czynników energetycznych (koksu, koksiku i gazu), w GK ZGH koszt jedn. zużytych w procesach koksu/koksiku spadł o 5% a gazu o 15%; urealnienie kosztów wytworzenia produktów ZGH "Bolesław" S.A. Spółka w I kwartale 2023 roku dokonała zmniejszenia kosztów zakupu energii elektrycznej z tytułu rekompensaty do cen energii elektrycznej w kwocie 24 537 tys. zł, wymieniono.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I kw. 2023 r. wyniósł 33,28 mln zł wobec 67,43 mln zł zysku rok wcześniej.

Stalprodukt to producent i dystrybutor wyrobów stalowych. Akcje spółki notowane są na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80. Jej skonsolidowane przychody sięgnęły 5,9 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)