Zysk operacyjny wyniósł 377 mln zł wobec 324 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDAaL sięgnął 841 mln zł wobec 822 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 115 mln zł w III kw. 2023 r. wobec 3 123 mln zł rok wcześniej.

W I-III kw. 2023 r. spółka miała 746 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 561 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach ze sprzedaży w wysokości 9 478 mln zł w porównaniu z 9 109 mln zł rok wcześniej. Zysk EBITDAaL sięgnął 2 426 mln zł wobec 2 342 mln zł zysku w tym ujęciu rok wcześniej.

"Wyniki trzeciego kwartału pokazały odporność naszych kluczowych usług telekomunikacyjnych na trudne otoczenie makroekonomiczne i silną konkurencję. Wyniki komercyjne odzwierciedlają właściwą równowagę pomiędzy wzrostem w ujęciu ilościowym i wartościowym. We wszystkich kluczowych usługach, przyłączenia klientów netto były wyższe niż w poprzednim kwartale, a wzrost wskaźnika ARPO utrzymał się na solidnym poziomie 3-4% rocznie. Po potężnym wzroście w pierwszym półroczu, wyniki w obszarze usług IT i integracyjnych odzwierciedlają spowolnienie popytu na rynku" - powiedziała prezes spółki Liudmila Climoc, cytowana w sprawozdaniu.

Reklama

"Przychody w III kw. 2023 roku wyniosły 3 115 mln zł i w ujęciu rocznym zmniejszyły się o 8 mln zł, tj. 0,3%. Na ten wynik wpłynęły głównie cztery czynniki. Po pierwsze, łączne przychody z kluczowych usług telekomunikacyjnych (konwergentnych, wyłącznie komórkowych i wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego) zwiększyły się o 4,6% r/r. Ten wzrost, podobny jak w poprzednich okresach, był wynikiem jednoczesnego wzrostu liczby klientów i wskaźnika ARPO. Po drugie, przychody ze sprzedaży sprzętu wzrosły w ujęciu rocznym o 11%, w wyniku dużego zainteresowania klientów droższymi telefonami. Po trzecie, przychody z usług IT i integracyjnych zmniejszyły się o w ujęciu rocznym o 3%. Ten spadek, który nastąpił po potężnym wzroście o 20% r/r w pierwszym półroczu, odzwierciedlał głównie spowolnienie popytu na rynku. Po czwarte, pozostałe przychody zmniejszyły się o 31% r/r, w wyniku spadku przychodów z odsprzedaży energii. To jest efektem zarówno niższego wolumenu sprzedaży (zmiana strategii komercyjnej w związku z niepewnością regulacyjną) oraz niższych średnich zrealizowanych cen sprzedaży dla klientów biznesowych (w porównaniu do szczytowego momentu kryzysu na rynku energii w III kw. 2022 roku)" - czytamy w sprawozdaniu.

Liczba indywidualnych klientów ofert konwergentnych zwiększyła się w III kw. 2023 roku o 16 tys., tj. 5% w ujęciu rocznym. Na koniec września, 70% indywidualnych klientów dostępu szerokopasmowego było abonentami ofert konwergentnych. Wskaźnik ARPO z ofert konwergentnych wzrósł do poziomu 120 zł, tj. o 3,8% r/r (wobec wzrostu o 3,3% r/r w I półroczu 2023 roku), co było wynikiem strategii nastawionej na wartość oraz rosnącego udziału usług światłowodowych, podano.

Całkowita liczba klientów stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrosła w III kw. 2023 roku o 1 tys., tj. 1% ro/r. Liczba klientów światłowodu zwiększyła się o 43 tys., tj. 16%, w wyniku rosnącej penetracji usługami światłowodowymi wcześniej wybudowanych łączy, rozbudowy sieci światłowodowej oraz migracji z łączy miedzianych. Udział klientów usług światłowodowych w całkowitej bazie klientów internetu stacjonarnego osiągnął już 46%. Wskaźnik ARPO z usług wyłącznie stacjonarnego dostępu szerokopasmowego wzrósł w ujęciu rocznym o 4,0% (wobec wzrostu o 3,8% r/r w 1 półroczu 2023 roku), do poziomu 64,5 zł, głównie w wyniku strategii wartości oraz rosnącego udziału klientów usług światłowodowych, podano również.

"Jestem zadowolony z wyników finansowych w trzecim kwartale. Utrzymaliśmy solidną dynamikę wzrostu przychodów z kluczowych usług telekomunikacyjnych oraz ze sprzedaży sprzętu. Dzięki wzrostowi marży bezpośredniej, EBITDAaL zwiększyła się w ujęciu rocznym o ponad 2% - pomimo wymagającego otoczenia makroekonomicznego. To obrazuje naszą determinację, aby osiągnąć wzrost w skali całego roku. Cieszy mnie to, że rosnąca EBITDAaL przekłada się na wzrost zysku netto. Spadająca amortyzacja pokazuje nasze zdyscyplinowane podejście do inwestycji w ostatnich latach. Zysk netto za 9 miesięcy 2023 roku jest już wyższy niż w całym 2022 roku. Bardzo dobre wyniki działalności operacyjnej w połączeniu z niższymi wydatkami na nakłady inwestycyjne przełożyły się na wysokie przepływy pieniężne w trzecim kwartale. Jesteśmy na dobrej drodze do realizacji całorocznych celów finansowych. Pracujemy już nad ograniczeniem wpływu dwucyfrowej inflacji w 2023 roku na nasze koszty operacyjne w 2024 roku" - powiedział członek zarządu ds. finansowych Jacek Kunicki.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 731 mln zł wobec 598 mln zł zysku rok wcześniej.

Orange Polska to dostawca usług telekomunikacyjnych w Polsce. Orange dostarcza m.in. usługi telefonii komórkowej, stacjonarnej, dostępu do internetu, TV oraz usługi transmisji głosu przez internet (VoIP). Spółka jest notowana na GPW od 1998 r.

(ISBnews)