Wynik z tytułu odsetek wyniósł 2 284,69 mln zł wobec 736,36 mln zł rok wcześniej. Wynik z tytułu prowizji i opłat sięgnął 482,7 mln zł wobec 513,82 mln zł rok wcześniej.

"W III kwartale 2023 roku Grupa mBanku osiągnęła bardzo dobre wyniki operacyjne. W omawianym okresie Grupa mBanku zanotowała zysk brutto w wysokości 462,3 mln zł, zaś strata netto przypadająca na akcjonariuszy mBanku wyniosła -83 mln zł. Negatywny wpływ na wynik netto miały koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi oraz wysoka efektywna stopa podatku dochodowego" - czytamy w raporcie.

Zysk brutto głównego biznesu (rozumianego jako Grupa mBanku bez wyników segmentu Walutowe Kredyty Hipoteczne) osiągnął poziom 1 557,4 mln zł w III kwartale 2023 roku, co przełożyło się na ROE netto w wysokości 31,1%, podano także.

"Głównymi czynnikami determinującymi wynik Grupy mBanku w III kwartale 2023 roku były:

Reklama
  • Dalszy wzrost dochodów do poziomu 2 707,7 mln zł, tj. +0,5% w porównaniu do poprzedniego kwartału, dzięki wzrostowi wyniku z tytułu odsetek.
  • Wyższe koszty działalności (łącznie z amortyzacją) w porównaniu do poprzedniego kwartału na poziomie 719,2 mln zł, w związku z wyższymi kosztami pracowniczymi przy spadku kosztów rzeczowych.
  • Wzrost kosztów ryzyka do poziomu 258 mln zł, czyli 87 punktów bazowych w porównaniu do 64 punktów bazowych kwartał wcześniej.
  • Koszty ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi w III kwartale 2023 roku na poziomie 1 083,5 mln zł.
  • Wyższy podatek od pozycji bilansowych Grupy względem II kwartału 2023 roku w wysokości 184,7 mln zł.
  • Wyższy podatek dochodowy spowodowany głównie kosztami ryzyka prawnego związanego z kredytami walutowymi.
  • Kontynuacja wzrostu organicznego i ekspansji biznesowej przejawiająca się we:
  • wzroście bazy klientów detalicznych do 5 702,2 tys. klientów (+26,3 tys. klientów w porównaniu do końca czerwca 2023 roku),
  • wzroście liczby klientów korporacyjnych do poziomu 34 021 klientów (+352 klientów w porównaniu z końcem czerwca 2023 roku)" - wymieniono w raporcie.

Wartość kredytów i pożyczek netto na koniec września 2023 roku wyniosła 117 805,1 mln zł i była na podobnym poziomie w porównaniu do końca poprzedniego kwartału (spadek o 514 mln zł, tj. 0,4%).

W III kwartale 2023 roku zobowiązania wobec klientów, stanowiące dominujące źródło finansowania działalności Grupy mBanku, wzrosły w stosunku do końca ubiegłego kwartału o 8 446,9 mln zł, tj. 4,8%, do wartości 185 109,4 mln zł, podano także.

"W konsekwencji wskaźnik Kredyty/depozyty obniżył się do 63,6% w porównaniu do 67% na koniec czerwca 2023 roku" - napisano także.

"Poziom wskaźników kapitałowych Grupy mBanku w III kwartale 2023 roku wzrósł lekko w porównaniu do końca czerwca 2023 roku. Łączny współczynnik kapitałowy na koniec września 2023 roku wyniósł 16,9%, a współczynnik kapitału podstawowego Tier I 14,6%. W omawianym okresie nastąpił niewielki przyrost funduszy własnych oraz łącznej kwoty ekspozycji na ryzyko. Jednocześnie nadwyżki ponad wymogi kapitałowe KNF wzrosły do 4,6 pkt proc. dla wskaźnika Tier 1 i 4,6 pkt proc. dla łącznego współczynnika kapitałowego" - wskazano też w raporcie.

Aktywa razem banku wyniosły 225,39 mld zł na koniec III kw. 2023 r. wobec 209,89 mld zł na koniec poprzedniego roku.

W I-III kw. 2023 r. bank miał 44,32 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej wobec 1 537,21 mln zł straty rok wcześniej.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w I-III kw. 2023 r. wyniósł 56,36 mln zł wobec 1 521,36 mln zł straty rok wcześniej.

mBank należy do czołówki uniwersalnych banków komercyjnych w Polsce. Strategicznym akcjonariuszem mBanku jest niemiecki Commerzbank. Bank jest notowany na GPW w 1992 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. Aktywa razem banku wyniosły 209,89 mld zł na koniec 2022 r.

(ISBnews)