Bank zatrzymał kwotę 800 mln zł z zysku netto za I połowę 2023 roku i włączył ją do kapitału podstawowego Tier 1 na poziomie jednostkowym i skonsolidowanym.

Jednocześnie KNF zaleciła bankowi ograniczenie ryzyka występującego w jego działalności poprzez niepodejmowanie, bez uprzedniej konsultacji z organem nadzoru, innych działań, w szczególności pozostających poza zakresem bieżącej działalności biznesowej i operacyjnej, mogących skutkować obniżeniem funduszy własnych, w tym również ewentualnych wypłat dywidend z niepodzielonego zysku z lat ubiegłych oraz odkupów lub wykupów akcji własnych, podano również.

Citi Handlowy powstał z połączenia Banku Handlowego w Warszawie - najstarszego komercyjnego banku w Polsce i Citibank (Poland) S.A. W ofercie grupy kapitałowej oprócz klasycznych usług bankowych znajdują się usługi i produkty rynku kapitałowego oferowane przez dom maklerski oraz produkty leasingowe. Bank jest notowany na rynku głównym GPW od 1997 r. Aktywa razem banku wyniosły 73,39 mld zł na koniec 2023 r.

Reklama

(ISBnews)