Zysk operacyjny wyniósł 13,21 mln zł wobec 13,17 mln zł zysku rok wcześniej. Zysk EBITDA skorygowany o koszty programu motywacyjnego wyniósł 27,6 mln zł, co oznacza wzrost o 18,4% r/r. EBITDA kluczowego segmentu sprzedaży danych w ub.r. wzrosła o 18,7% r/r i wyniosła 29,7 mln zł, a marżowość EBITDA tego segmentu wyniosła 66,8%.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 54,72 mln zł w 2023 r. wobec 50,39 mln zł rok wcześniej.

"W 2023 roku Grupa Cloud Technologies zanotowała wzrost przychodów o 4,3 mln zł w ujęciu r/r, do poziomu 54,7 mln zł oraz wzrost [skorygowanej] EBITDA w ujęciu r/r również o 4,3 mln zł (+18,4% r/r). Marża EBITDA Grupy ulega sukcesywnej poprawie i w skali roku przekroczyła już poziom 50%. Rok 2023 był najlepszym w historii Cloud Technologies pod względem sprzedaży danych, czyli strategicznego, skalowalnego segmentu o zasięgu międzynarodowym. Przychody w tym segmencie sięgnęły 44,6 mln zł, co oznacza wzrost o blisko 16% r/r (dynamika w walucie bazowej, czyli USD, wyniosła 24%). Sprzedaż danych odpowiada już za 81,5% przychodów Grupy i notuje marżę EBITDA na poziomie blisko 67%. Około 80% przychodów z tego segmentu pochodzi z rynku USA. EBITDA segmentów (nie uwzględniająca wpływu pozostałej działalności operacyjnej) wyniosła w 2023 roku 25,4 mln zł, co oznacza wzrost o ponad 20% r/r" - czytamy w sprawozdaniu zarządu dołączonym do raportu.

Spółka podkreśliła też, że jednym z celów strategii na lata 2021-2023, warunkującym uruchomienie programu motywacyjnego, było osiągnięcie skumulowanego poziomu EBITDA za lata 2021-2023 w łącznej wysokości 55 mln zł, a skumulowana EBITDA z lat 2021-2023 przekroczyła 66 mln zł, co oznacza, że cel został osiągnięty w 120%. W ramach realizacji strategii Grupa zainwestowała w latach 2021-2023 ponad 44 mln zł, co zostało dokonane bez wykorzystania zewnętrznego finansowania lub emisji akcji, lecz wyłącznie ze środków wygenerowanych przez Grupę z działalności operacyjnej.

Reklama

"Za nami kolejny udany rok, sprzedaż danych rozwija się dynamicznie, a w 2023 osiągnęliśmy w tym zakresie najlepsze wyniki w naszej historii. W minionym roku zakończyliśmy również naszą strategię przyjętą na lata 2021-2023 i z satysfakcją stwierdzam, że zrealizowaliśmy jej kluczowe założenia, m.in.: przejście na Główny Rynek GPW, międzynarodową akwizycję, skup akcji własnych czy wypłatę pierwszej w historii dywidendy. W 2023 roku przedstawiliśmy również nową strategię na lata 2023-2025, która stanowi ewolucję sprawdzonego już modelu biznesowego i pozwoli w jeszcze większym stopniu wykorzystać przewagi konkurencyjne i umacniać naszą pozycję wiodącego globalnego dostawcy danych" - powiedział prezes Piotr Prajsnar, cytowany w komunikacie.

"Zgodnie z celami naszej strategii rozwoju poprawiamy wyniki w kluczowych obszarach, a najlepszą miarą naszego rozwoju są wartości wskaźnika EBITDA. Pomimo niesprzyjających nam w ubiegłym roku różnic kursowych wypracowaliśmy bardzo dobre wyniki. Na uwagę w szczególności zasługuje fakt, że skumulowana EBITDA za lata 2021-2023 wyniosła ponad 66 mln zł. Odnosząc ten wynik do KPI naszego programu motywacyjnego oznacza to, że zrealizowaliśmy 120% celu, co jest dobrym prognostykiem na przyszłość" - dodał CFO Grupy i członek zarządu Piotr Soleniec.

Spółka przypomniała, że zgodnie ze strategią Cloud Technologies na 2023-2025 celem jest dalszy dynamiczny rozwój sprzedaży danych w obecnych i nowych obszarach o dużym potencjale wzrostu. W ramach realizacji nowej strategii spółka zamierza przeznaczyć do 100 mln zł w latach 2023-2025. Szczegółowy plan zakłada przeznaczenie do 60 mln zł na potencjalne akwizycje i inwestycje, około 10 mln zł na prace badawczo-rozwojowe, a także około 30 mln zł na skup 250 000 akcji w ramach programu motywacyjnego dla pracowników, z czego 125 000 akcji zostało już nabytych w ramach skupu akcji własnych, który został zrealizowany w grudniu 2023 r.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2023 r. wyniósł 9,6 mln zł wobec 8,31 mln zł zysku rok wcześniej.

Cloud Technologies to warszawska spółka z segmentu nowych technologii. Zajmuje się big data, marketingiem i monetyzacją danych. Cloud Technologies stworzyła jedną z największych na świecie hurtowni danych oraz platformę Big Data (DMP) - OnAudience.com. Spółka była notowana na rynku NewConnect od 2012 r., a w grudniu 2022 r. przeszła na rynek główny GPW.

(ISBnews)