Łącznie cena nabycia akcji powiększona o koszty ich nabycia ma nie być większa niż kwota ubiegłorocznego zysku. Nabycie akcji własnych może nastąpić za cenę 9,5 zł.

"Program skupu akcji własnych będzie spełniał następujące warunki:

1) łączna liczba nabywanych akcji własnych nie może przekroczyć 10% ogólnej liczby akcji, co odpowiada 10% ogólnej liczby głosów,

2) nabycie akcji własnych może nastąpić za cenę 9,5 zł, przy czym cena, o której mowa w zdaniu poprzednim, będzie jednakowa dla akcji wprowadzonych do obrotu na GPW i akcji nie dopuszczonych do obrotu,

Reklama

3) kwota środków przeznaczonych na nabywanie akcji własnych, obejmująca łącznie cenę nabycia akcji własnych powiększoną o koszty ich nabycia, będzie nie większa niż 29 245 947,06 zł i zostanie pokryta z kapitału rezerwowego […]

4) akcje własne nabyte przez spółkę mogą zostać przeznaczone wyłącznie do umorzenia i obniżenia kapitału zakładowego" - czytamy w uchwale.

Nabycie akcji własnych może nastąpić w terminie do 31 lipca 2024 r., podano także.

Quercus TFI to pierwsze w Polsce publiczne towarzystwo funduszy inwestycyjnych, którego oferta skierowana jest przede wszystkim do zamożnych i bardzo zamożnych inwestorów. Towarzystwo zostało założone w sierpniu 2007 r. W marcu 2011 r. Quercus TFI zadebiutował na rynku głównym warszawskiej giełdy.

(ISBnews)