Chodzi o projekt ustawy o zmianie ustawy o obrocie instrumentami finansowymi oraz niektórych innych ustaw, który ukazał się w czwartek na stronach Rządowego Centrum Legislacji.

"Celem projektu jest dokonanie zmian w krajowym porządku prawnym w związku z wejściem w życie regulacji Unii Europejskiej stanowiących wynik przeglądu przepisów dotyczących Europejskich Urzędów Nadzoru (ESAs)" - czytamy w Ocenie Skutków Regulacji projektu.

Jak podano, na ESAs składają się Europejski Urząd Nadzoru Bankowego (EBA), Europejski Urząd Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) oraz Europejski Urząd Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych (EIOPA).

"Urzędy te powstały jako odpowiedź na kryzys finansowy lat 2007–2008, a ich celem jest zrównoważone wzmocnienie stabilności i efektywności systemu finansowego w całej Unii oraz poprawa ochrony konsumentów i inwestorów" - napisano w OSR.

W projekcie zapisano, że zmianie ulegają przepisy dotyczące "działalności dostawców usług w zakresie udostępniania informacji, którzy świadczą usługi jako zatwierdzony podmiot publikujący, zatwierdzony mechanizm sprawozdawczy lub dostawca informacji skonsolidowanych".

Reklama

Autorzy projektu tłumaczą, że dotychczas dostawcy usług w zakresie udostępniania informacji uzyskiwali zezwolenia oraz byli nadzorowani przez krajowe organy nadzoru.

"Transgraniczny wymiar przetwarzania danych w Unii Europejskiej oraz negatywny wpływ ewentualnych rozbieżności w praktykach nadzorczych różnych państw członkowskich wpływał jednak negatywnie na jakość danych transakcyjnych i zadania dostawców usług w zakresie udostępniania informacji" - czytamy w OSR.

Resort tłumaczy, że dlatego wprowadzone zostały rozwiązania polegające na przeniesieniu uprawnień do udzielania zezwoleń dostawcom usług w zakresie udostępniania informacji oraz nadzoru nad nimi z poziomu właściwych organów krajowych do ESMA.

"Wyjątkiem będą zatwierdzone podmioty publikujące lub zatwierdzone mechanizmy sprawozdawcze, które z racji ich ograniczonego znaczenia dla rynku wewnętrznego zostały wyłączone spod bezpośredniego nadzoru ESMA i nie podlegają wymogowi uzyskania zezwolenia od tego Urzędu" - napisano.

Jak dodano, możliwość korzystania z odstępstwa będzie uzależniona od spełnienia kryteriów służących identyfikacji tych podmiotów w akcie delegowanym wydanym przez Komisję Europejską.

W projekcie wyjaśniono, że z uwagi na rosnący udział transgranicznej działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej wykonywanej przez zakłady ubezpieczeń i zakłady reasekuracji oraz przypadki niewypłacalności i upadłości europejskich zakładów ubezpieczeń wykonujących znaczącą działalność transgraniczną, konieczne jest także wzmocnienie nadzoru nad tego typu działalnością i zapewnienie bardziej efektywnej ochrony klientów takich zakładów.

"Występujące na rynku europejskim nieprawidłowości powodują konieczność zapewnienia koordynacji działań organów nadzorczych, na terytorium których dany zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji wykonuje działalność transgraniczną, i usprawnienia komunikacji pomiędzy tymi organami. Dlatego konieczne jest wprowadzenie mechanizmów wzajemnego przekazywania informacji pomiędzy organami nadzorczymi poszczególnych państwa członkowskich i EIOPA (Europejski Urząd Nadzoru Ubezpieczeń i Pracowniczych Programów Emerytalnych - PAP)" - czytamy.

Zdaniem autorów projektu, pozwoli to na podjęcie odpowiednich działań prewencyjnych i interwencji. Ważnym narzędziem poprawiającym skuteczność nadzoru nad działalnością transgraniczną podmiotów rynku ubezpieczeniowego będą platformy współpracy ustanawiane przez właściwe organy nadzorcze albo EIOPA.

W projekcie zapisano, że ustawa ma wejść w życie z dniem 1 stycznia 2022 r., z wyjątkiem jednego artykułu.