"Głównym celem ustawy jest wyeliminowanie nieprawidłowości w obszarze opodatkowania akcyzą wyrobów akcyzowych oraz samochodów osobowych, poprzez uszczelnienie obrotu tymi wyrobami" – czytamy w komunikacie.

Celem nowelizacji jest wdrożenie do polskiego prawa przepisów unijnych.

Reklama

Zmiany w ustawie o podatku akcyzowym dotyczą m.in.:

- instytucji wiążącej informacji akcyzowej;

- zasad opodatkowania suszu tytoniowego;

- warunków, które muszą być spełnione przy korzystaniu ze zwolnień od akcyzy wyrobów gazowych przeznaczonych do celów opałowych w pracach rolniczych, ogrodniczych oraz w leśnictwie;

- warunków niezbędnych dla zastosowania zwolnienia od akcyzy dla wyrobów energetycznych przeznaczonych do celów żeglugi;

- katalogu przesłanek uzasadniających wydanie określonych decyzji przez naczelnika urzędu skarbowego;

- zwolnienia podmiotu prowadzącego skład podatkowy z obowiązku złożenia zabezpieczenia akcyzowego;

- zezwoleń na prowadzenie działalności akcyzowej;

- opodatkowania akcyzą obrotu samochodami osobowymi;

- obowiązków instrumentalnych podatników akcyzy.

Do najistotniejszych zmian w zakresie pozostałych ustaw należy zaliczyć:

- zmiany dotyczące opłat uiszczanych na podstawie przepisów ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

- penalizację nowych czynów oraz zmiany kar w Kodeksie karnym skarbowym;

- modyfikację zasad badania olejów napędowych wprowadzanych do obrotu na stacjach paliwowych oraz gromadzonych w stacjach zakładowych;

- zmiany dotyczące tzw. opłaty cukrowej;

- przedłużenie terminów do realizacji niektórych obowiązków ciążących na podatnikach podatków dochodowych w związku z pandemią;

- upoważnienie ministra finansów do przekazania rat części oświatowej, wyrównawczej, równoważącej i regionalnej subwencji ogólnej uprawnionym jednostkom samorządu terytorialnego w terminach wcześniejszych niż określone w ustawie;

- rozszerzenie wykazu przedmiotów opłaty skarbowej o dokument potwierdzający brak obowiązku zapłaty akcyzy na terytorium kraju od samochodu osobowego albo samochodu ciężarowego lub specjalnego o dopuszczalnej masie całkowitej nieprzekraczającej 3,5 t;

- zmiany dotyczące postępowań w sprawie nadania numeru schematu podatkowego; (9) zmiany dotyczące systemu informatycznego prowadzonego przez prezesa Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.

Ustawa wchodzi w życie z dniem 1 maja 2021 r., przy czym część przepisów wchodzi w życie w innych terminach.