Minister przekazał w środę, że Komisja Europejska w projekcie opinii Rady Ecofin na lata 2021-2022 oceniła, że scenariusz makroekonomiczny, który przedstawiony został w Aktualizacji Programu Konwergencji 2021, ma ostrożny charakter, szczególnie na przyszły rok. "KE podkreśliła, że działania, które podjęliśmy w latach 2020-2021, były zgodne z zaleceniami Rady UE dla Polski" - zaznaczył Kościński.

Z końcem kwietnia br. rząd obiegowo przyjął Wieloletni Plan Finansowy Państwa na lata 2021-2024, który posłuży do przygotowania projektu ustawy budżetowej na 2022 rok. Głównym jego elementem jest tzw. Aktualizacja Programu Konwergencji, czyli dokument, na podstawie którego Rada Ecofin oceni naszą politykę gospodarczą.

Reklama

MF prognozuje, że tempo wzrostu PKB osiągnie 3,8 proc. w tym roku, a w kolejnych latach przyśpieszy.

Przygotowanie Programu konwergencji i jego coroczna aktualizacja są elementem procesu nadzoru budżetowego w UE i obowiązkiem wszystkich państw członkowskich UE spoza strefy euro. Program jest przygotowany zgodnie z wytycznymi dotyczącymi programów stabilności i konwergencji państw członkowskich UE. W Polsce program stanowi część Wieloletniego Planu Finansowego Państwa opracowanego na podstawie ustawy o finansach publicznych.

Coroczna aktualizacja programu konwergencji zawiera prognozę kształtowania się podstawowych zmiennych makroekonomicznych i fiskalnych na kolejne trzy lata, prezentuje główne cele polityki gospodarczej rządu i działania służące ich realizacji.

Szef resortu finansów dodał, że zgodnie z rekomendacjami Rady Ecofin "planujemy prowadzić politykę budżetową wspierającą wzrost gospodarczy, uwzględniając impuls wynikający z Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności".

"Chcemy też utrzymać inwestycje finansowane ze środków krajowych. Będziemy prowadzić politykę budżetową ukierunkowaną na osiągnięcie średniookresowego celu budżetowego i zapewniającą stabilność finansów publicznych w średnim okresie. Równolegle planujemy zwiększyć inwestycje. Chcemy nadać priorytet tym inwestycjom, które są najważniejsze dla zrównoważonego wzrostu gospodarczego. Przedstawione dziś zalecenia KE są zbieżne z podejściem polskiego rządu" - podsumował Kościński.