Saldo obrotów towarowych było ujemne i wyniosło 111 mln euro wobec 1 279 mln euro ujemnego salda miesiąc wcześniej.

"We wrześniu 2021 r. oszacowana wartość eksportu towarów wyniosła 112 mld zł, a importu 112,6 mld zł. Oznacza to wzrost odpowiednio o 14,5% i 24% w stosunku do analogicznego miesiąca 2020 r. Szybszy wzrost importu w porównaniu z eksportem wpłynął na ponowne pogorszenie się salda obrotów towarowych. We wrześniu 2021 r., deficyt wymiany towarowej wyniósł 0,5 mld zł (wobec nadwyżki 7 mld zł we wrześniu 2020 r.). Do pogorszenia się salda w porównaniu z rokiem poprzednim przyczyniał się zarówno dalszy wzrost cen na światowych rynkach surowcowych, jak i pogłębiające się niedobory na rynku mikroprocesorów" - napisano w komentarzu banku centralnego.

Reklama

We wrześniu br. najwyższe wzrosty wartości importu odnotowano w przypadku ropy naftowej, produktów jej rafinacji oraz gazu ziemnego. Wyższe ceny surowców znalazły odzwierciedlenie także we wzroście wartości importu towarów przetworzonych, przede wszystkim metali oraz produktów chemicznych. Natomiast kryzys na rynku półprzewodników, w największym stopniu dotyka sektor motoryzacyjny. We wrześniu 2021 r. zmniejszył się eksport samochodów osobowych i dostawczych, i równocześnie obniżeniu uległa dynamika eksportu baterii samochodowych i katalizatorów, podał też bank centralny.

"Przychody z tytułu eksportu usług wyniosły 24 mld zł i w porównaniu z analogicznym miesiącem 2020 r. wzrosły o 1,2 mld zł, tj. o 5,2%. Wartość rozchodów wyniosła 16 mld zł i wzrosła o 2,6 mld zł, tj. o 19,7%. Porównując z danymi za wrzesień 2020 r. należy odnotować po stronie eksportu usług wzrost przychodów z tytułu usług transportowych o 12,7% a pozostałych usług o 2,8%, natomiast po stronie rozchodów usługi transportowe wzrosły o 36,7%, a podróże zagraniczne o 63,7%" - napisano dalej w komentarzu.

(ISBnews)