"Dostrzegamy większe ryzyko ograniczenia finansowania unijnego dla Węgier i Polski w związku z decyzjami Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości (TSUE) o utrzymaniu mechanizmu warunkowości w zakresie praworządności. Mimo to, nadal oczekujemy, że napływ funduszy unijnych będzie wspierał wzrost gospodarczy, równowagę fiskalną i bufory zewnętrzne na Węgrzech i w Polsce, skutkując wzrostem PKB średnio o 4% do 2024 roku" - czytamy w komentarzu.

"Ratingi suwerenne dla obu krajów mogą znaleźć się pod presją, jeśli kompleksowe cięcia w finansowaniu zmaterializują się i spowodują gorsze wyniki wzrostu gospodarczego lub brak finansowania doprowadzi do deficytów fiskalnych lub rosnącego zadłużenia zewnętrznego" - czytamy dalej.

W połowie lutego br. TSUE oddalił wniesione przez Węgry i Polskę skargi podważające mechanizm warunkowości, który uzależnia korzystanie z finansowania z budżetu Unii od poszanowania przez państwa członkowskie zasad państwa prawnego. W ocenie Trybunału "mechanizm ten został przyjęty na właściwej podstawie prawnej, zachowuje spójność z procedurą ustanowioną w art. 7 Traktatu o Unii Europejskiej i nie przekracza granic kompetencji przyznanych Unii, a także szanuje zasadę pewności prawa".

Reklama

(ISBnews)