Zasadniczym celem nowelizacji jest rozszerzenie katalogu źródeł finansowania Funduszu Wsparcia Sił Zbrojnych m.in. o odszkodowania i kary umowne oraz zwrócone zaliczki wpłacone w poprzednich latach budżetowych. Na środki tworzące Fundusz będą się mogły składać także kredyty, pożyczki i obligacje Banku Gospodarstwa Krajowego na rynku krajowym i zagranicznym, a także zobowiązania finansowe BGK z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji objętych gwarancją skarbu państwa.

Przychodami FWSZ będą mogły być także środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, o których mowa w ustawie o finansach publicznych.

Uchwalona w marcu ustawa o obronie ojczyzny zastąpiła 14 ustaw, w tym o powszechnym obowiązku obrony, o finansowaniu i modernizacji sił zbrojnych oraz ustawę pragmatyczną, oraz znowelizowała kilkadziesiąt innych. Wprowadziła nowe rodzaje służby wojskowej, a także nowe, pozabudżetowe źródła finansowania wydatków obronnych, jak wpływy z obligacji, spadków i darowizn.

Nowelizacja wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Reklama