Program "Fundusze Europejskie dla Polski Wschodniej 2021-2027" ma zostać przyjęty w formie uchwały Rady Ministrów. Będzie adresowany do 6. regionów: lubelskiego, podkarpackiego, podlaskiego, świętokrzyskiego i warmińsko-mazurskiego oraz regionu statystycznego mazowieckiego regionalnego. Alokacja środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego na ten program wynosi ok. 2,5 mld euro.

"Przyjęcie przez Radę Ministrów uchwały umożliwi oficjalne rozpoczęcie negocjacji i zatwierdzenie Programu przez Komisję Europejską" – czytamy w wykazie.

Reklama

Głównym celem programu jest utrwalenie warunków sprzyjających konkurencyjności gospodarki oraz wyższej jakości życia w Polsce Wschodniej.

Jak podkreślono w wykazie, program odpowiada na kluczowe wyzwania dla Polski Wschodniej:

- wyzwania gospodarcze - niski poziom przedsiębiorczości, niski poziom innowacyjności i konkurencyjności (Program przewiduje wsparcie w zakresie przedsiębiorczości i innowacji),

- wyzwania środowiskowe - zwiększone zapotrzebowanie na energię, negatywne skutki zmian klimatycznych w miastach (Program przewiduje wsparcie w zakresie energii i klimatu oraz mobilności miejskiej),

- wyzwania transportowe - niska dostępność transportowa: drogowa i kolejowa, słabe powiązanie z siecią dróg krajowych i autostrad (Program przewiduje wsparcie w zakresie spójnej sieci transportowej),

- wyzwania społeczne – zmniejszanie się liczby ludności, starzejące się społeczeństwo, ograniczony dostęp do usług publicznych (Program przewiduje wsparcie w zakresie kultury, turystyki oraz usług uzdrowiskowych).