W ramach prac nad Polską strategią wodorową została przygotowana Analiza potencjału technologii wodorowych w Polsce do roku 2030 z perspektywą do 2040 roku.

"Zgodnie z wnioskami tej analizy, należy wskazać, że w perspektywie do roku 2030, wprowadzenie wodoru nie przyczyni się w sposób znaczący do poprawy bilansu handlowego i bezpieczeństwa energetycznego, ze względu na przewidywaną skalę gospodarki wodorowej" - napisała Moskwa w odpowiedzi na interpelację poselską.

Podała, że w scenariuszu realizacji celów Polskiej strategii wodorowej (do 2030 r.), zastosowanie wodoru w sektorze transportu, może przynieść roczne oszczędności wskutek zastąpienia importu surowców energetycznych i paliw płynnych na około 36,5-38,5 mln euro, w przypadku energetyki i ciepłownictwa na 43,3-45,8 mln euro, zaś w przypadku przemysłu 234,8-248,0 mln euro, co daje łączną wartość 314,6-332,35 mln euro rocznie.

Reklama

"Natomiast w skali dekady po roku 2030 przewiduje się oszczędności, w zależności od przyjętego scenariusza od 3,5 mld euro do nawet 7 mld euro" - napisała także.

Wskazała, że wykorzystanie wodoru powinno wpłynąć na spadek emisyjności produkcji energii elektrycznej, a w konsekwencji na spadek cen energii elektrycznej, przyczyniając się tym samym do poprawy pozycji konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw.

Wytwarzanie wodoru z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, czy z wykorzystaniem energii jądrowej umożliwi zmniejszenie zależności polskiej gospodarki od importowanych nośników energii, podkreśliła.

Przypomniała, że w Ministerstwie Klimatu i Środowiska (MKiŚ) trwają prace nad projektem tzw. Konstytucji dla wodoru. Ma to być to pakiet legislacyjny składający się z dwóch filarów. Pierwszy z nich, to projekt nowelizacji Prawa energetycznego oraz niektórych innych ustaw celem umożliwienia magazynowania energii elektrycznej z OZE w postaci wodoru oraz międzysektorowego jej wykorzystania. Planowana nowelizacja ma zapewnić także możliwość i bezpieczeństwo budowy infrastruktury przesyłania wodoru, w tym dostarczania tego paliwa do stacji tankowania. Projekt zostanie w najbliższym czasie przekazany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych, podała minister.

Drugi filar ma obejmować przepisy tworzące system zachęt do produkcji niskoemisyjnego wodoru w Polsce. Prace nad tym filarem - jak zapowiada minister - rozpoczną się jeszcze w tym roku, a jego wdrożenie jest planowane na 2023 r.

Opracowywany jest także program priorytetowy "Wodoryzacja gospodarki", którego celem jest zrównoważony rozwoju gospodarczy poprzez wsparcie przedsięwzięć dotyczących wdrożenia technologii wodorowych wraz z infrastrukturą techniczną, służącą do wytwarzania, magazynowania, transportu oraz wykorzystania wodoru, podsumowała minister.