"W 2021 r. zakładany jest deficyt budżetu państwa w wysokości 82.300,0 mln zł, deficyt budżetu środków europejskich w wysokości 6.864,8 mln zł oraz pozostałe potrzeby pożyczkowe netto w kwocie 24.366,9 mln zł. W rezultacie planowane w 2021 r. potrzeby pożyczkowe netto kształtują się na poziomie 113.531,8 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2020 r. 101.318,6 mln zł (w nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. 103.340,0 mln zł)" - napisano w uzasadnieniu.

"Planowany poziom potrzeb pożyczkowych brutto (suma potrzeb netto oraz przypadającego do wykupu długu przy przyjętych założeniach odnośnie do sprzedaży skarbowych papierów wartościowych w 2020 r.) wynosi 283.621,1 mln zł wobec kwoty przewidywanego wykonania w 2020 r. 232.649,5 mln zł (w nowelizacji ustawy budżetowej na 2020 r. 234.670,9 mln zł)" - dodano.

Jak podano w dokumencie, planuje się, że finansowanie krajowe potrzeb pożyczkowych netto ukształtuje się na poziomie 77.782,1 mln zł, a finansowanie zagraniczne wyniesie 35.749,7 mln zł.

Na finansowanie krajowe złożą się następujące pozycje:

- dodatnie saldo z tytułu sprzedaży i wykupu skarbowych papierów wartościowych w wysokości 77.782,1 mln zł,

- zerowe saldo środków pozostających na rachunkach budżetu państwa na początek i koniec roku.

Na saldo z tytułu skarbowych papierów wartościowych złożą się następujące pozycje:

- dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji rynkowych w wysokości 62.419,8 mln zł, będące wynikiem: dodatniego salda w obligacjach zmiennoprocentowych w wysokości 30.462,9 mln zł oraz dodatniego salda w obligacjach stałoprocentowych w wysokości 31.957,0 mln zł,

- dodatnie saldo sprzedaży i wykupu obligacji oszczędnościowych w wysokości 6.244,0 mln zł.

Na finansowanie zagraniczne potrzeb pożyczkowych netto w wysokości 35.749,7 mln zł złożą się następujące pozycje:

- ujemne saldo emisji i wykupu obligacji skarbowych wyemitowanych na międzynarodowych rynkach finansowych w wysokości 9.061,6 mln zł,

- dodatnie saldo kredytów otrzymanych w wysokości 32,9 mln zł,

- dodatnie saldo pożyczki z europejskiego instrumentu tymczasowego wsparcia w celu zmniejszenia zagrożeń związanych z bezrobociem (SURE) w wysokości 31.181,5 mln zł,

- dodatnie saldo przepływów związanych z rachunkiem walutowym w wysokości 13.596,9 mln zł.