Jak podaje MF zmiana PDP w III kw. 2020 r. była wynikiem:

- wzrostu zadłużenia podsektora rządowego o 8.583,6 mln zł (+0,8 proc.), w tym zadłużenia Skarbu Państwa (SP) po konsolidacji o 8.641,8 mln zł (+0,9 proc.),

- wzrostu zadłużenia podsektora samorządowego o 402,4 mln zł (+0,5 proc.), w tym jednostek samorządu terytorialnego i ich związków (JST) o 431,0 mln zł (+0,6 proc.),

- wzrostu zadłużenia podsektora ubezpieczeń społecznych o 2,1 mln zł (+3,3 proc.).

Zadłużenie sektora finansów publicznych przed konsolidacją wyniosło na koniec III kwartału 2020 r. 1.190.880,1 mln zł, co oznaczało:

- wzrost o 12.384,1 mln zł (+1,1 proc.) w III kwartale 2020 r.,

- wzrost o 126.907,2 mln zł (+11,9 proc.) w porównaniu z końcem 2019 r.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych (dług EDP), stanowiący jeden z elementów kryterium fiskalnego z Maastricht, wyniósł na koniec III kwartału 2020 r. 1.307.258,3 mln zł, i wzrósł:

- w III kwartale 2020 r. o 51.289,7 mln zł (+4,1 proc.),

- od początku 2020 r. o 261.867,0 mln zł (+25,0 proc.).

Na zmianę wysokości długu EDP w III kwartale 2020 r., poza zmianami w PDP, wpłynęły przede wszystkim:

- emisje obligacji Banku Gospodarstwa Krajowego na rzecz Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 (FPC) o wartości 39.338,7 mln zł,

- wzrost zadłużenia Krajowego Funduszu Drogowego o 2.957,8 mln zł,

- wzrost stanu posiadania skarbowych papierów wartościowych (SPW) Bankowego Funduszu Gwarancyjnego wraz z funduszami ochrony środków gwarantowanych (+1.274,9 mln zł), co spowodowało spadek długu EDP w wyniku wzrostu konsolidacji wzajemnych zobowiązań sektora,

- wzrost zadłużenia przedsiębiorstw zaliczonych do sektora instytucji rządowych i samorządowych o 930,9 mln zł. (PAP Biznes)