Oznacza to, że do pokrywania 50 proc. kosztów związanych z zakwaterowaniem i wyżywieniem po upływie 120 dni pobytu w Polsce obywatele Ukrainy będą zobowiązani od 1 marca br., natomiast do pokrywania 75 proc. kosztów w przypadku osób mieszkających powyżej 180 dni - od 1 maja.

Nie więcej, niż 60 zł dziennie

Nowela zakłada, że partycypacja uchodźców w tych kosztach nie powinien przekroczyć odpowiednio 40 zł na osobę dziennie w przypadku osób przebywających w Polsce powyżej 120 dni i 60 zł dziennie dla tych, którzy przebywają ponad 180 dni.

Reklama

Sejm przyjął natomiast poprawkę, która zakłada przesunięcie do 15 marca br. ustawowych terminów przewidzianych na:

- przekazanie przez jednostki samorządu terytorialnego informacji o wysokości niewykorzystanych do 31 grudnia 2022 r. środków pochodzących z Funduszu Pomocy (dotychczasowe przepisy wskazywały na 15 stycznia br.)

- złożenie stosownych wniosków o uzyskanie finansowania z Funduszu Pomocy przez odpowiednio przewoźnika kolejowego, wojewódzkiego organizatora publicznego transportu zbiorowego i operatora międzynarodowych i międzywojewódzkich przewozów pasażerskich w transporcie kolejowym w celu (z przepisów wynikała data 31 stycznia br.)

Zgodnie z nowelizacją, obywatele Ukrainy, którzy przebywają Polsce w ośrodkach zbiorowego zakwaterowania, mają partycypować w kosztach związanych z zamieszkaniem i wyżywieniem. Jeżeli ich pobyt w Polsce przekroczy 120 dni, będą pokrywać 50 proc. kosztów pomocy - nie więcej jednak niż 40 zł za osobę dziennie. Osoby, które będą mieszkać powyżej 180 dni - 75 proc. kosztów, nie więcej jednak niż 60 zł za osobę dziennie.

Nowela dookreśla zasady wypłacania świadczeń rodzinnych

Z konieczności pokrywania części kosztów zakwaterowania i wyżywienia zwolnione zostaną osoby, które nie są w stanie podjąć pracy, np. ze względu na niepełnosprawność, wiek, trudną sytuację życiową, ciążę czy konieczność sprawowania opieki nad dziećmi. Możliwość korzystania ze zbiorowego zakwaterowania w okresie dłuższym niż 120 dni od przybycia do Polski będzie zależeć od tego czy dana osoba posiada numer PESEL.

Nowela dookreśla zasady wypłacania świadczeń rodzinnych, jakie obywatele Ukrainy mogą pobierać w Polsce. Chodzi np. o "500+", "300+" czy Rodzinny Kapitał Opiekuńczy (Zakład Ubezpieczeń Społecznych będzie otrzymywał dane z rejestru Straży Granicznej, dotyczące daty każdorazowego wjazdu i wyjazdu z Polski obywatela Ukrainy).

Kontynuowane będzie wsparcie finansowe wsparcie dla samorządów w zakresie dodatkowych zadań oświatowych dla dzieci z Ukrainy (m.in. koszty związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami oraz zapewnieniem korzystania z wychowania przedszkolnego, wsparcie finansowe będzie także dotyczyło publicznych szkół policealnych, szkół dla dorosłych oraz branżowych szkół II stopnia, w których kształcą się słuchacze z Ukrainy, przybyli do Polski w związku z wojną).

Nowe rozwiązania wejdą w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia, z wyjątkiem niektórych przepisów, które zaczną obowiązywać w innych terminach.