Wzrost PKB

IPAG szacuje, że PKB w IV kw. 2023 roku wyniosło 1,1%, a spożycie gospodarstw domowych w tym czasie spadło o 0,2% r/r. Według IPAG, PKB wzrośnie o 3,5% r/r w 2025 r.

"Według szacunków Instytutu Prognoz i Analiz Gospodarczych (IPAG), tempo wzrostu produktu krajowego brutto w czwartym kwartale 2023 roku wyniosło 1,1%. Choć tempo to było niewysokie, to należy zwrócić uwagę, że był to najwyższy kwartalny wzrost PKB w całym minionym roku. Pozwolił nieznacznie nadrobić straty powstałe w wyniku spadków z pierwszego półrocza i bardzo niskiego wzrostu w trzecim kwartale. Według wstępnego szacunku Głównego Urzędu Statystycznego, w całym 2023 roku PKB zwiększył się o 0,2%, w porównaniu z rokiem poprzednim. Pomijając wyjątkowy 2020 rok, naznaczony pandemią koronawirusa i wynikającą z niej recesją, było to najniższe tempo wzrostu od 1991 roku, kiedy to notowaliśmy recesję związaną z wczesnym stadium transformacji gospodarki polskiej. W kolejnych kwartałach tempo wzrostu PKB będzie stopniowo się zwiększać: od 2,2% w pierwszym kwartale 2024 roku, do 3,5% w ostatnim kwartale roku. W całym 2024 roku tempo wzrostu PKB wyniesie 3%, a w 2025 roku zwiększy się do 3,5%" - czytamy w raporcie Instytutu 'Stan i prognoza koniunktury gospodarczej nr 1/2024'.

Reklama

W latach 2024-2025 spożycie ogółem (obejmujące obok konsumpcji także spożycie publiczne, czyli w uproszczeniu - wydatki rządowe i samorządowe) wzrośnie odpowiednio o 2,8% i 3,2%, wolniej niż spożycie gospodarstw domowych (wzrost odpowiednio o: 3,3% i 3,8%), oceniono.

Przemysł

W całym 2024 roku wartość dodana w przemyśle zwiększy się o 2,5%, a produkcja sprzedana przemysłu o 3,6%. W 2025 roku tempa te przyspieszą odpowiednio do 3,7 i 4,8%, prognozuje IPAG. Wartość dodana w budownictwie w 2024 roku zwiększy się o 4,5%, a produkcja sprzedana o 5,2% i następnie odpowiednio o 5,1 oraz 5,5% w 2025 r.

IPAG szacuje, że nastąpi wzrostu eksportu i importu w 2024 r., ale dynamika importu przewyższy eksport. W całym 2024 roku eksport w konwencji rachunków narodowych wzrośnie o 5,1%, a import o 7,8%. W 2025 r. tempa wzrostu eksportu i importu wyniosą odpowiednio 5,6% oraz 5,2%.

Bezrobocie

Stopa bezrobocia wzrośnie do poziomu 5,2% na koniec 2024 r. i obniży się do poziomu poniżej 5% w roku następnym.

"Całoroczne tempa wzrostu przeciętnego zatrudnienia wyniosą w latach 2024-2025 odpowiednio 1,3 oraz 1%, będą zatem wyższe niż w 2023 roku, ale niższe niż w latach 2021-2022" - czytamy dalej.

Według IPAG, całoroczne tempo wzrostu realnego wynagrodzenia brutto w 2024 roku wyniesie 5,3%, a w roku następnym 3,2%.

"Pozytywnym sygnałem płynącym z gospodarki jest wysokie na tle poprzednich lat tempo wzrostu nakładów brutto na środki trwałe (czyli inwestycji). Pomimo wysokich stóp procentowych i trudnej sytuacji geopolitycznej, odnotowane zostało przyspieszenie tempa ich wzrostu do poziomu najwyższego od 2018 roku. W okresie od października do grudnia wzrosły one o 7,5%. W całym 2023 roku nakłady inwestycyjne zwiększyły się o 8%, a więc znacznie szybciej niż rósł PKB. Poprawiła się zatem relacja nakładów brutto na środki trwałe do PKB (czyli stopa inwestycji w gospodarce narodowej)" - wskazał IPAG.

Instytut szacuje, że tendencja poprawy stopy inwestycji utrzyma się w latach 2024-2025, a tempo wzrostu inwestycji przewyższać będzie tempo wzrostu produktu krajowego brutto.

"W całym 2024 roku spodziewać się należy wzrostu nakładów brutto na środki trwałe o 4,5%, a w roku następnym zwiększą się one o 7%. Wzrostowi inwestycji sprzyjać będą niższe niż w poprzednich latach inflacja i stopy procentowe, a także spodziewane odblokowanie przewidzianych na nie środków finansowych z Unii Europejskiej" - napisano w raporcie.

Scenariusz IPAG powstał przy założeniu, że tempo wzrostu PKB w UE wyniesie w latach 2024-2025 odpowiednio 1,3% i 1,7%; stopy procentowe NBP utrzymają się na stabilnym poziomie przez większość 2024 roku; w 2024 roku zaczną napływać środki z Krajowego Planu Odbudowy.

(ISBnews)