Zdecydowaną większość osób korzystających z ochrony czasowej stanowili Ukraińcy, ale nie brakowało też obywateli innych krajów, którzy otrzymali taki status w państwach członkowskich UE, wśród nich było m.in. 575 Rosjan i 325 Białorusinów w Polsce.

Na podstawie dostępnych danych za kwiecień 2022 r. liczba Ukraińców korzystających z czasowej ochrony wzrosła w dziewięciu państwach członkowskich UE, przy czym największy wzrost odnotowano w Bułgarii i na Litwie (odpowiednio +30 965 i +21 800 osób w porównaniu z marcem 2022 r.).

Reklama

Z kolei liczby te spadły w siedmiu państwach członkowskich UE, przy czym największy spadek zaobserwowano w Polsce (-249 465 osób w porównaniu z marcem 2022 r.), a następnie na Słowacji (-45 310) i Portugalii (-15 635).

W porównaniu z liczbą ludności każdego państwa członkowskiego, najwyższy odsetek obywateli Ukrainy, którym udzielono ochrony czasowej w marcu 2022 r., odnotowano w Czechach (22,9 udzielonych ochrony czasowej na tysiąc mieszkańców), następnie w Polsce (17,8), na Słowacji (10,8) i w Estonii (10,5).

Ponad połowa Ukraińców szukających ochrony w Polsce to dzieci

Największą grupę, która uzyskała ochronę czasową w Polsce (361 565 osób, czyli 54 proc. Ukraińców, którzy w marcu przyznało ochronę w Polsce) stanowiły ukraińskie dzieci i młodzież poniżej 18. roku życia. W Czechach przyjęto 96 740 najmłodszych (40 proc.), a w Słowacji - 24 130 (41 proc.).

Warto zauważyć, że we wszystkich krajach, dla których dostępne są dane z marca 2022 r., dzieci w wieku poniżej 14 lat stanowiły zdecydowaną większość (trzy czwarte lub więcej) wszystkich dzieci, którym przyznano ochronę tymczasową.

W państwach członkowskich UE, dla których dostępne są dane, dwie trzecie lub więcej Ukraińców, którym udzielono tymczasowej ochrony, to kobiety, w tym dziewczęta. Najwięcej kobiet, które otrzymały ochronę tymczasową, zgłosiła Polska (446 660, czyli 66 proc. Ukraińców, którzy w marcu udzielono ochrony w Polsce), Czechy (163 190, czyli 67 proc.) i Słowacja (41 370, czyli 70 proc.).

Wśród mężczyzn objętych ochroną tymczasową w państwach członkowskich UE większość stanowili chłopcy poniżej 18. roku życia.