Jak wynika z informacji na stronie sejmowej, posiedzenie komisji ustawodawczej w tej sprawie wyznaczono w czwartek na godz. 10.00. Przewodniczący tej komisji Arkadiusz Myrcha (KO) powiedział PAP, że komisja mogła w tej sprawie poczekać na wyznaczenie przez TK terminu rozprawy. "Mając już projekt stanowiska w tej sprawie, wprowadziliśmy do porządku obrad komisji punkt dotyczący prezydenckiego wniosku w sprawie nowelizacji ustawy o SN" - dodał.

Upłynął już termin na przedstawienie pisemnych stanowisk do tej sprawy

Natomiast prezydencka minister Małgorzata Paprocka przypomniała ostatnio dziennikarzom w Sejmie, że upłynął już wyznaczony przez Trybunał Konstytucyjny termin na przedstawienie pisemnych stanowisk do tej sprawy przez obligatoryjnych uczestników, czyli Prokuratora Generalnego i przez Sejm. "Termin zakreślony przez TK powinien być respektowany, są odpowiednie tryby regulaminowe w Sejmie, prezydent oczekuje, że ze względu na wagę tej sprawy podmioty, które są jej uczestnikami nie będą opóźniać całej procedury" - zaznaczyła Paprocka.

Reklama

Zastrzegła, że wprawdzie nie ma przepisu wprost określającego kwestię terminu na rozpoznanie takiej sprawy przez Trybunał, ale - jak zauważyła - "zarówno po stronie TK, jak i tych podmiotów, które są zaangażowane w tę sprawę wszyscy wiedzą, jak ważna jest to sprawa".

Uchwalona w styczniu nowelizacja ustawy o SN, autorstwa PiS, ma - według autorów - wypełnić kluczowy "kamień milowy" dla odblokowania przez Komisję Europejską środków z Krajowego Planu Odbudowy. Jednak 10 lutego br. - po tym, jak ustawa trafiła na biurko prezydenta - Andrzej Duda poinformował, że podjął decyzję o skierowaniu nowelizacji do TK, w trybie kontroli prewencyjnej. Jednocześnie zaapelował wtedy do sędziów TK, by niezwłocznie zajęli się sprawą.

Zakwestionowane zostały zasadnicze zapisy nowelizacji o SN

W opublikowanym kilkanaście dni później wniosku prezydenta Dudy do TK zakwestionowane zostały zasadnicze zapisy nowelizacji o SN, w tym te o tzw. teście niezależności sędziego oraz o przekazaniu spraw dyscyplinarnych i immunitetowych sędziów do NSA, a także vacatio legis noweli określona na 21 dni.

Najobszerniejsza część prezydenckiego wniosku odnosi się do modyfikacji, które nowelizacja wprowadziła w tzw. teście niezawisłości i bezstronności sędziego. Test ten - to stosunkowo nowa instytucja, która została wprowadzona poprzednią nowelizacją ustawy o SN latem ub.r. Ma on w obecnych założeniach pozwolić na badanie spełnienia przez sędziego wymogów niezawisłości i bezstronności z uwzględnieniem okoliczności towarzyszących jego powołaniu i jego postępowania po powołaniu, jeżeli w okolicznościach danej sprawy mogą one doprowadzić do naruszenia standardu niezawisłości lub bezstronności, mającego wpływ na wynik sprawy. Możliwość takich testów przewidziana jest wobec wszystkich sędziów, a zgodnie z obowiązującymi przepisami wniosek o taki test może złożyć strona postępowania prowadzonego przez danego sędziego.

Natomiast według zmian ze styczniowej nowelizacji test bezstronności sędziego będzie mogła zainicjować nie tylko strona postępowania, ale także "z urzędu" sam sąd. Nowela uzupełniła także możliwość badania podczas "testu" wymogów niezawisłości i bezstronności o przesłankę ustanowienia sądu "na podstawie ustawy". Jednocześnie z przepisu o tym teście wykreślono przesłankę o "wpływie na wynik" danej sprawy.

NSA nie jest odpowiednio przygotowany do pełnienia roli sądu dyscyplinarnego dla sędziów

Zdaniem głowy państwa, możliwość zakwestionowania ustanowienia sędziego "na podstawie ustawy" sprowadza się do kwestionowania prawidłowości jego powołania, a co za tym idzie kwestionowania "istnienia podstawy do sprawowania przez niego władzy sądowniczej". "Powyższe narusza istotę prezydenckiej prerogatywy w zakresie powoływania sędziów, godząc jednocześnie w określoną na gruncie konstytucji zasadę podziału i równoważenia się władz" - podkreślono we wniosku prezydenta.

Wskazano w nim ponadto, że "NSA, ze względu na jego konstytucyjne zdefiniowanie, jak i zakres swoich dotychczasowych kompetencji, nie jest odpowiednio przygotowany do pełnienia roli sądu dyscyplinarnego właściwego dla spraw wszystkich sędziów".

Pisemne stanowisko do tej sprawy - datowane na miniony piątek - sformułował już Prezes Rady Ministrów. Wniesiono w nim o uznanie przepisów za zgodne z konstytucją. Stanowisko to, z upoważnienia szefa rządu, podpisał prezes Rządowego Centrum Legislacji Krzysztof Szczucki.

Fundusze z Krajowego Planu Odbudowy

"Przypomnieć należy, że celem ustawy jest wprowadzenie rozwiązań umożliwiających Polsce złożenie pierwszego wniosku o płatność funduszy z Krajowego Planu Odbudowy. (...) Ustawa będąca przedmiotem niniejszego postępowania pozwala w sposób zgodny z konstytucją uzyskać należne Polsce środki szczególnie potrzebne na rozwój w okresie znaczących wyzwań gospodarczych" - podkreślono w stanowisku Prezesa RM.

Dodano w nim, że "prezydencką prerogatywę do powoływania sędziów należy postrzegać przede wszystkim w perspektywie gwarancji niezależności władzy sądowniczej, nie zaś czynnika li tylko wzmacniającego władzę i pozycję ustrojową prezydenta". Oceniono też, że "konstytucyjny katalog spraw objętych kognicją NSA (...) nie ma charakteru zamkniętego".

Z kolei minister sprawiedliwości-prokurator generalny Zbigniew Ziobro poinformował we wtorek, że skorzysta z przysługującego uprawnienia skierowania do TK stanowiska ws. nowelizacji ustawy o SN. "Będzie ono diametralnie odmienne od tego, które zaprezentował premier Mateusz Morawiecki" - przekazał Ziobro.

autor: Marcin Jabłoński