Pakiet Przyjazne Prawo (ustawa o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczenia obciążeń regulacyjnych) to ponad 70 ułatwień dla biznesu. Dotyczy on wielu branż: od pocztowej, telekomunikacyjnej, lotniczej, energetycznej, hotelarskiej po usługi płatnicze. Zakłada m.in. wydłużenie terminu rozliczenia VAT w imporcie; prawo do błędu przez pierwszy rok działalności dla mikro, małych i średnich przedsiębiorców czy prawo do reklamacji dla przedsiębiorców zarejestrowanych w CEIDG.

Niedawno zakończono konsultacje publiczne projektu.

"Niemalże 100 proc. ankietowanych przez BCC przedsiębiorców pozytywnie ocenia działania Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii mające na celu ograniczenie, wymienionych w projekcie ustawy, obowiązków i obciążeń regulacyjnych" - wskazał związek pracodawców BCC w czwartkowym komunikacie.

Zdaniem 78 proc. badanych zmiany te bezpośrednio wpłyną pozytywnie na sytuację prowadzonego przedsiębiorstwa.

"Nie są to jednak ich zdaniem na tyle znaczące zmiany, aby na szerszą skalę poprawić warunki prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Ustawa nie rozwiązuje najistotniejszych dla biznesu problemów, w szczególności nie ogranicza obciążeń regulacyjnych w zakresie zatrudniania cudzoziemców" - wskazał związek.

Według BCC przedsiębiorcy postulują, by prawo było zdecydowanie mniej opresyjne. "Nie może być tak, że za niezawinione błędy, np. w rozliczeniach podatkowych, pomimo ich skorygowania i zapłacenia podatku można iść do więzienia. To absurd i niszczenie osób, które własnym majątkiem codziennie ryzykują podejmując decyzje biznesowe, a następnie są niszczeni przez urzędników bez wiedzy i doświadczenia" - czytamy.

>>> Czytaj też: Emilewicz o teście przedsiębiorcy: Nie chcemy dodatkowych barier dla najmniejszych przedsiębiorców

Ankietowani przedsiębiorcy, jak dodano, proponują też "zaniechanie prac nad ustawą o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych, która zawiera nieprecyzyjne pojęcia, dużą uznaniowość oraz b. wysokie sankcje karne, także za czyny nieumyślne". Zdaniem przedstawicieli biznesu powinna funkcjonować "obowiązkowa interpretacja prawna lub podatkowa przepisów, dokonywana przez organ centralny (np. Ministerstwo Finansów, Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego itp.) po przegranej sprawie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym" – a w efekcie przegląd, aktualizacja i ujednolicenie interpretacji podatkowych i prawnych wydanych wcześniej przez te organy.

"Pozytywnym rozwiązaniem zawartym w projekcie ustawy jest wprowadzenie instytucji tzw. +prawa do błędu+, w ramach której – w przypadku naruszenia przepisów związanych z wykonywaną działalnością gospodarczą w sposób uzasadniający nałożenie mandatu lub wymierzenie kary administracyjnej – możliwe będzie uniknięcie odpowiedzialności przez przedsiębiorcę, jeśli stwierdzone naruszenie zostanie usunięte" - podkreślono. Zwrócono uwagę, że projekt przewiduje, iż powyższa instytucja znajdzie zastosowanie jedynie wobec przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną, mikroprzedsiębiorcą, małym lub średnim przedsiębiorcą oraz jedynie w przypadku, gdy naruszenie będzie miało miejsce w okresie 12 miesięcy od dnia podjęcia działalności gospodarczej po raz pierwszy.

"Przedsiębiorcy proponują, aby instytucja ta znalazła zastosowanie w odniesieniu do każdego przedsiębiorcy, niezależnie od formy prawnej prowadzonej działalności, w każdym czasie i niezależnie od tego jak długo prowadzona jest ta działalność, jeżeli do naruszenia przepisu doszło nieumyślnie i po raz pierwszy" - wskazano. W opinii BCC takie rozwiązanie mogłoby przyczynić się do odbudowania "nadszarpniętego zaufania przedsiębiorców do państwa i stanowionego przez nie prawa".

Na aprobatę, jak dodano, zasługuje przewidziane w projekcie rozwiązanie umożliwiające przeniesienie ułamkowej części ogółu praw i obowiązków wspólnika spółki osobowej na inną osobę. "W ramach dotychczas obowiązującego stanu prawnego nie jest to możliwe, tymczasem takie ograniczenie nie znajduje uzasadnienia" - wyjaśnia BCC. Przedsiębiorcy pozytywnie oceniają też uszczegółowienie wprowadzenia rozwiązań umożliwiających przeniesienie na nabywcę przedsiębiorstwa decyzji administracyjnych.

"Korzystna dla przedsiębiorców jest zmiana art. 33a ustawy o VAT, który mówi o objęciu towarów procedurą uproszczoną" - zaznaczono. Procedura ta pozwala podatnikom na rozliczenie podatku należnego z tytułu importu w deklaracji VAT poprzez ujęcie w niej kwot podatku należnego i naliczonego, bez konieczności jego wpłaty na rachunek naczelnika urzędu skarbowego - wyjaśniono.

Jak przypomniało BCC, zgodnie z uzasadnieniem projektu, takie rozwiązanie ma przyczynić się do konkurencyjności polskich portów morskich, które w obecnym stanie prawnym przegrywają walkę o klienta z sektora małych i średnich przedsiębiorstw z portami niemieckimi, holenderskimi czy litewskimi. BBC zwrócił uwagę, że w państwach tych od dawna obowiązuje zasada rozliczania podatku VAT na zasadach ogólnych dla wszystkich podatników.

"Rozliczenia podatku wraz ze składaniem deklaracji podatkowej VAT-7 stanowić będą duże uproszczenia, w szczególności dla małych i średnich przedsiębiorców, którzy do tej pory nie korzystali z pomocy przedstawicieli dysponujących stosownymi pozwoleniami do korzystania z uproszczeń oraz sami nie spełniali wymogów określonych przez ustawodawcę" - podkreślili pracodawcy.

>>> Czytaj też: Milioner z daniną jak rzemieślnik. Kto tak naprawdę prowadzi działalność gospodarczą?