W piątek Ministerstwo Sprawiedliwości przekazało, że Dariusz Barski od 12 stycznia nie pełni funkcji Prokuratora Krajowego; resort poinformował również, że Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.

Prokuratorzy razem

W niedzielę oświadczenie w tej sprawie wydali Prokuratorzy Regionalni oraz Naczelnicy Wydziałów Zamiejscowych Departamentu ds. Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej. "Kierując się treścią złożonego ślubowania prokuratorskiego oraz nałożonym na nas przez ustawodawcę obowiązkiem ścigania przestępstw i stania na straży praworządności, wyrażamy stanowczy sprzeciw wobec podjętych przez Ministra Sprawiedliwości Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, pozbawionych podstaw prawnych działań, zmierzających do nielegalnego odwołania Prokuratora Krajowego Dariusza Barskiego z zajmowanego stanowiska i powołania Pana Jacka Bilewicza na nieistniejące stanowisko pełniącego obowiązki Prokuratora Krajowego" - czytamy oświadczeniu opublikowanym na profilu Prokuratury Krajowej na platformie X.

Reklama

Według prokuratorów regionalnych i naczelników wydziałów zamiejscowych podjęte przez Bodnara działania "nie wywołują żadnych skutków prawnych".

Podkreślili, że procedura powołania oraz odwołania Prokuratora Krajowego została precyzyjnie opisana w ustawie Prawo o prokuraturze, zgodnie z którą "Prokuratora Krajowego jako pierwszego zastępcę Prokuratora Generalnego oraz pozostałych zastępców Prokuratora Generalnego powołuje spośród prokuratorów Prokuratury Krajowej i odwołuje z pełnienia tych funkcji Prezes Rady Ministrów na wniosek Prokuratora Generalnego".

Powołania tylko z opinią Prezydenta RP

Autorzy oświadczenia zaznaczyli ponadto, że Prokuratora Krajowego oraz pozostałych zastępców PG powołuje się po uzyskaniu opinii Prezydenta RP, a odwołuje - za jego pisemną zgodą.

W ich opinii przedstawiona przez Bodnara argumentacja o pozostawaniu Barskiego w stanie spoczynku "jest pozbawiona racji i stanowi jedynie nieudolną próbę uzasadnienia dla działania zmierzającego do obejścia prawa".

Autorzy oświadczenia powołali się przy tym na art. 47 par. 1 i 2 ustawy Przepisy wprowadzające ustawę - Prawo o prokuraturze, który - jak zaznaczyli - "nie przewidywał żadnych ram czasowych jego obowiązywania, a zatem nie przewidziano ograniczeń czasowych jego stosowania". Jak dodali, "przepis ten obowiązywał w dacie, w której Pan Prokurator Krajowy Dariusz Barski złożył wniosek", stosownie do art. 47 par. 1 wymienionej ustawy.

Powrót ze stanu spoczynku

Artykuł ten mówi, że: "prokurator pozostający w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy w stanie spoczynku może wrócić na swój wniosek do służby na ostatnio zajmowane stanowisko lub stanowisko równorzędne, a uprawnienie to nie dotyczy prokuratorów, którzy odeszli w stan spoczynku z przyczyn zdrowotnych".

Prokuratorzy regionalni podkreślili w oświadczeniu, że "przepis ten obowiązuje nadal, albowiem nie został uchylony, ani też nie do doszło do stwierdzenia jego niezgodności z Konstytucją RP". Zaznaczyli ponadto, że przepis ten "nie ma charakteru periodycznego i nie ma w jego treści żadnej daty, na podstawie której możliwe byłoby przyjęcie czasowych ram jego obowiązywania".

"Prawodawca przewidział w tej ustawie przepisy, które mogły być stosowanie w określonych ramach czasowych (np. art. 53 par. 1), a skoro w art. 47 takiego zastrzeżenia nie wprowadzono, to nie może być ono sformułowane w ramach wykładni prawa" - podkreślono w oświadczeniu.

Według prokuratorów regionalnych w związku z tymi argumentami Barski "w dalszym ciągu pełni funkcję Prokuratora Krajowego", a podjęte przez szefa MS działania w tej sprawie "nie mają mocy prawnej i nie wywołują skutków prawnych".

W piątek MS poinformowało, że przywrócenia prokuratora Dariusza Barskiego do służby czynnej w 2022 r. dokonano bez podstawy prawnej. Jak podało MS, powoduje to, że od 12 stycznia br., nie będąc już w służbie czynnej, nie spełnia on przesłanek do bycia Prokuratorem Krajowym i od piątku nie pełni tej funkcji. Resort sprawiedliwości przekazał też, że Prokurator Prokuratury Krajowej Jacek Bilewicz został pełniącym obowiązki Prokuratora Krajowego.

Z kolei Prokuratura Krajowa oświadczyła w piątek, że funkcję Prokuratora Krajowego pełni Dariusz Barski, a pismo Prokuratora Generalnego Adama Bodnara, w którym wskazuje on, że jego zdaniem Prokurator Krajowy pozostaje prokuratorem w stanie spoczynku, nie wywołuje żadnych skutków prawnych.

wni/ sdd/