"Rada Prezesów EBC postanowiła, że stopa procentowa podstawowych operacji refinansujących oraz stopy kredytu w banku centralnym i depozytu w banku centralnym pozostaną na niezmienionym poziomie, odpowiednio: 0,00 proc., 0,25 proc. oraz −0,50 proc." - napisano.

W komunikacie podano, że stopy procentowe pozostaną na obecnych lub niższych poziomach do czasu zbliżenia się inflacji w okolice celu.

"Rada Prezesów oczekuje, że podstawowe stopy procentowe EBC pozostaną na obecnym lub niższym poziomie, dopóki Rada nie stwierdzi, że perspektywy inflacji w horyzoncie czasowym jej projekcji zdecydowanie zbliżają się do poziomu, który jest wystarczająco blisko, ale poniżej 2 proc. oraz że zbliżenie to konsekwentnie odzwierciedla się w dynamice inflacji bazowej" - napisano.

EBC potwierdził wznowienie QE w wys. 20 mld euro miesięcznie od 1 listopada

"1 listopada zostaną wznowione zakupy netto, na kwotę 20 mld euro miesięcznie, w ramach wprowadzonego przez Radę programu skupu aktywów (APP). Rada oczekuje, że będą one prowadzone tak długo, jak długo będzie to konieczne do wzmocnienia łagodzącego oddziaływania podstawowych stóp procentowych EBC i zakończą się krótko przed tym, jak zacznie ona podnosić te stopy" - podano.

Rada Prezesów podtrzymała forward guidance dla polityki reinwestycji.

"Rada Prezesów zamierza w dalszym ciągu reinwestować – w całości – spłaty kapitału z tytułu zapadających papierów wartościowych nabytych w ramach programu APP jeszcze przez dłuższy czas po tym, jak zacznie podnosić podstawowe stopy procentowe EBC, a w każdym razie tak długo, jak długo będzie to konieczne do utrzymania korzystnych warunków płynnościowych i zdecydowanie łagodnej polityki pieniężnej" - wynika z komunikatu.

O godz. 14.30 rozpocznie się konferencja prasowa prezesa EBC Mario Draghiego, który przedstawi uzasadnienie decyzji Rady Prezesów.

Po ogłoszeniu decyzji kurs euro rośnie o 0,03 proc. wobec dolara do 1,1126.

Rentowność 10-letnich bundów rośnie o 1pb do -0,38 proc., najniżej w historii.

>>> Czytaj też: Kolejne fatalne dane z niemieckiej gospodarki. Ponure perspektywy dla strefy euro