W przypadku otwartych funduszy inwestycyjnych dzień wyceny jest każdym dniem w którym odbywa się sesja na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Ustalana jest wtedy wartość aktywów netto funduszu i wartość aktywów netto na jednostkę uczestnictwa (WANJU).

W przypadku funduszy zamkniętych częstotliwość ustalania wartości aktywów funduszu określona jest w statucie funduszu, jednak nie rzadziej niż raz na 3 miesiące. Ustalana jest wtedy wartość aktywów netto funduszu i wartość certyfikatów inwestycyjnych.