Squeeze out – jest to przymusowy wykup akcji drobnych akcjonariuszy przez akcjonariuszy większościowych. Celem przeprowadzenia Squeeze out jest uzyskanie pełnej kontroli nad spółką akcyjną.

Squeeze out reguluje art. 418 k.s.h. polega na przymusowym wykupie akcji akcjonariuszy reprezentujących mniej niż 5 proc. kapitału zakładowego przez nie więcej niż pięciu akcjonariuszy, posiadających łącznie nie mniej niż 95 proc. kapitału zakładowego, a każdy z nich posiada nie mniej niż 5 proc. kapitału zakładowego.

Wykupu akcji dokonuje się według stawek wyceny dokonanej przez biegłego, powołanego przez walne zgromadzenie.

Reklama

Zobacz też: