Tak wynika z rozporządzenia ministra rodziny i polityki społecznej z 3 marca 2022 r. w sprawie legitymacji emeryta-rencisty (Dz.U. 2022 poz. 560).
- Legitymacja emeryta lub rencisty w formie plastikowej karty będzie wydawana wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej, jej przedstawiciela ustawowego albo pełnomocnika. Taki wniosek będzie można złożyć w ZUS w każdym czasie, zarówno razem z wnioskiem o przyznanie emerytury lub renty, jak i już po przyznaniu świadczenia - tłumaczy Paweł Żebrowski, rzecznik ZUS. Oznacza to, że osobom, które mają ustalone prawo do emerytury, emerytury pomostowej, renty, renty socjalnej lub nauczycielskiego świadczenia kompensacyjnego, zostanie z urzędu wydana mLegitymacja.