„Od dłuższego czasu największe trudności można zauważyć w pozyskaniu do pracy nauczycieli przedmiotów zawodowych” – powiedziała PAP wiceprezydent Krakowa ds. edukacji Anna Korfel-Jasińska. Wykwalifikowani specjaliści mogą liczyć na wyższe wynagrodzenie w innych miejscach pracy niż szkoła.

Zdaniem wiceprezydent rozwiązaniem problemu mogłoby być obniżenie obowiązkowego wymiaru godzin dla nauczycieli prowadzących zajęcia z zakresu kształcenia zawodowego do 15 godzin tygodniowo. „Bardzo często osoby te są praktykami, pracują w innych zakładach pracy, prowadzą własną działalność gospodarczą” – uzasadniała Korfel-Jasińska. Według niej ustalenie takiego pensum umożliwiłoby staranne przygotowanie się i prowadzenie zajęć na najwyższym poziomie, bez uszczerbku dla wypełniania innych obowiązków zawodowych.

Trudności są też w zatrudnieniu nowych specjalistów – obowiązek ten wynika z ostatnich zmian w prawie oświatowym. Szkoły muszą zatrudnić m.in. psychologów, pedagogów specjalnych, logopedów. Okres przejściowy na zatrudnienie takich osób potrwa do końca sierpnia 2026 r. „Dyrektorzy szkół wyrażają zaniepokojenie, obawiają się, że nie znajdą takich pracowników” – przyznała małopolska kurator oświaty Barbara Nowak w rozmowie z PAP w sierpniu.

Reklama

Korfel-Jasińska zwróciła uwagę, że niemal połowa uczniów w polskich szkołach nie ma dostępu do specjalistów mogących udzielić pomocy w sytuacjach kryzysowych. „Chociaż na tle kraju sytuacja w krakowskich szkołach wygląda bardzo dobrze, Miasto Kraków podejmuje wiele dodatkowych działań na rzecz wsparcia bezpieczeństwa psychicznego uczniów” – podkreśliła.

Od tego roku krakowscy nauczyciele mogą otrzymać 95-procentowe dofinansowanie na studia magisterskie na kierunku psychologia oraz na kursy w tym zakresie.

Wyzwaniem, zdaniem wiceprezydent, jest przygotowanie do przyszłorocznej rekrutacji do szkół ponadpodstawowych ze względu na przewidywaną większą liczbę absolwentów przyszłorocznych klas ósmych. Wynika ona z faktu, że w roku szkolnym 2014/2015 obowiązkową naukę w klasach pierwszych szkół podstawowych rozpoczęły dzieci siedmioletnie i połowa rocznika dzieci sześcioletnich.

Wiceprezydent pytana o liczbę brakujących nauczycieli zaznaczyła, że trwa aktualizacja danych w zarządzanym przez Ministerstwo Edukacji i Nauki Systemie Informacji Oświatowej. Dane mają być znane po 30 września.

„Nie ma jednak aktualnie przesłanek wskazujących na to, by w tym roku szkolnym miały nastąpić większe problemy z zapewnieniem kadry pedagogicznej krakowskich szkół. Większych problemów nie zgłaszają także dyrektorzy szkół” – zauważyła Korfel-Jasińska.

W minionym roku średnie wynagrodzenie nauczyciela mianowanego zatrudnionego w samorządowych szkołach Krakowa wyniosło 5 431 zł brutto, tj. o 6,61 proc. więcej niż wskazują przepisy Karty Nauczyciela, a nauczyciela dyplomowanego – 7 054 zł brutto, tj. o 8,38 proc. więcej niż w Karcie Nauczyciela. „Miasto na wspomniane stopnie awansu zawodowego wydatkowało o 52,7 mln zł więcej niż wskazują przepisy Karty Nauczyciela” – zwróciła uwagę wiceprezydent ds. edukacji, sportu i turystyki.

Podkreśliła również, że potrzebne są ogólnokrajowe, systemowe i skoordynowane działania, które przywrócą prestiż nauczyciela i zachęcą młodych do pracy w zawodzie.

Tegoroczne wyzwania związane są też z - jak pisał w liście do pracowników oświaty prezydent miasta Jacek Majchrowski – „z edukacją naszych młodych gości zza wschodniej granicy”. Miasto spodziewa się, że w tym roku szkolnym do krakowskich szkół będzie uczęszczać, podobnie jak w poprzednim roku szkolnym, od 6 do 7 tys. uczniów z Ukrainy.

Uczniowie ukraińscy są zapisywani przez cały rok szkolny w miarę wolnych miejsc w konkretnych szkołach. Dla uczniów nieznających języka polskiego, zarówno w szkołach podstawowych, jak i ponadpodstawowych, tworzone były i są nadal oddziały przygotowawcze.

Dzieciom i młodzieży pomagają asystenci wielokulturowi ze znajomością języka ukraińskiego. Tylko w pierwszym tygodniu września wydano – odpowiadając na zgłoszenia dyrektorów szkół – 60 zgód na zatrudnienie asystenta wielokulturowego. Niezależnie od środków wydawanych przez miasto na ten cel, asystenci zatrudniani będą także za środki UNICEF. W najbliższych czterech miesiącach organizacja ta przeznaczy 1,6 mln zł na zatrudnienie w Krakowie asystentów wielokulturowych na 90 etatach.

Autor: Beata Kołodziej