Spośród absolwentów liceów maturę w tym roku zdało 91,1 proc., a prawo do poprawki ma 6,4 proc. Z absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II st. maturę zdało 74,6 proc., a prawo do poprawki ma 18,4 proc.

Egzaminy poprawkowe odbędą się 21-22 sierpnia. Aby do nich przystąpić trzeba do 14 lipca złożyć pisemne oświadczenie w swojej szkole. Ci, którzy nie zdali więcej niż jednego obowiązkowego egzaminu (4,3 proc. zdających), mogą poprawić wyniki za rok.

Wstępne wyniki matur (z sesji majowej) przestawiono w piątek na konferencji w Ministerstwie Edukacji i Nauki. Centralna Komisja Egzaminacyjna opublikowała je na swojej stronie internetowej. Wcześniej, bo od godz. 8.30 maturzyści mogą zobaczyć swoje indywidualne wyniki w systemie ZIU (http://wyniki.edu.pl). Mogą także od piątek w swoich szkołach odebrać świadectwa maturalne.

Reklama

"Wyniki lepsze niż w poprzednich latach"

Wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piontkowski podkreślił na konferencji, że wyniki są nieco lepsze niż w poprzednich latach. Pytany, skąd ta poprawa, odparł, że "trzeba brać pod uwagę co najmniej kilka elementów". W jego ocenie zły wpływ na wyniki w poprzednich latach miała epidemia COVID-19. Ponadto - zaznaczył - bardzo dużo mówiło się w mediach, że matura w nowej formule jest trudniejsza. "To być może dodatkowo zmobilizowało uczniów, nauczycieli, by starannie przygotować się do egzaminu" - powiedział Piontkowski.

Wiceszef resortu ocenił też, że nie ma zbyt dużych różnic w wynikach między województwami. "Zwłaszcza w nowej formule wyniki między województwami są w miarę porównywalne. Nieco większe są te różnice w przypadku starej matury" – powiedział.

"Stąd być może, zwłaszcza w tej nowej formule tak wysokie wyniki. Trzeba także pamiętać, że między starą a nową formułą jest jednak pewna różnica w wysokości sukcesów i ilości sukcesów. To być może wynika z typu absolwentów, w ubiegłych latach, też tak było, że generalnie wyniki licealistów były wyższe niż wyniki absolwentów szkół zawodowych czy technicznych" - dodał.

W tym roku egzaminy dojrzałości przeprowadzono w dwóch formułach. W nowej (Formuła 2023) maturę zdawali absolwenci czteroletnich liceów ogólnokształcących. Absolwenci czteroletnich techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II st. zdawali maturę jeszcze w starej formule (Formuła 2015).

Jak wyglądały tegoroczne egzaminy?

Niezależnie od formuły maturzyści pisali trzy obowiązkowe egzaminy: z języka polskiego, matematyki i języka obcego nowożytnego. Obowiązkowe były też dwa egzaminy ustne: z polskiego i z języka obcego. Abiturienci szkół lub klas z językiem nauczania mniejszości narodowych musieli też zdawać egzamin pisemny i ustny z tego języka.

Maturzyści musieli też przystąpić obowiązkowo do jednego pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym, czyli do egzaminu z tzw. przedmiotu dodatkowego lub do wyboru. Chętni mogli przystąpić maksymalnie do sześciu egzaminów na poziomie rozszerzonym.

Ile osób zdało egzaminy pisemne?

Pisemny egzamin z polskiego na poziomie podstawowym zdało 97 proc. wszystkich maturzystów; pisemną matematykę zdało 88 proc., a pisemny z języka angielskiego (najczęściej wybieranego) – 97 proc. Egzamin pisemny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym zdało 90 proc., z języka rosyjskiego - 95 proc., z francuskiego - 98 proc., z hiszpańskiego - 93 proc., z włoskiego - 98 proc.

W liceach ogólnokształcących obowiązkowy pisemny z polskiego zdało 98 proc. abiturientów; z matematyki – 94 proc. Spośród tych, którzy wybrali język angielski, zdało 98 proc. Pisemny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym zdało 95 proc., z rosyjskiego - 97 proc., z francuskiego - 99 proc., z hiszpańskiego - 94 proc., z włoskiego - 97 proc.

Wśród piszących starą maturę pisemny polski na poziomie podstawowym zdało 95 proc., matematykę – 80 proc., angielski – 95 proc. (spośród tych, którzy wybrali ten język). Egzamin pisemny z języka niemieckiego na poziomie podstawowym zdało 85 proc., z rosyjskiego - 94 proc., z francuskiego - 90 proc., z hiszpańskiego - 91 proc., z włoskiego - 100 proc.

Średni wynik obowiązkowego egzaminu pisemnego z polskiego uzyskany przez absolwentów liceów wyniósł 66 proc. punktów możliwych do uzyskania. Z matematyki na obowiązkowym poziomie podstawowym zdobyli oni 71 proc. punktów, a z języka angielskiego – 85 proc. punktów. Średni wynik z egzaminu języka niemieckiego na poziomie podstawowym to 69 proc., z języka rosyjskiego - 78 proc., z francuskiego - 75 proc., z hiszpańskiego - 76 proc., z włoskiego - 79 proc.

Średni wynik uzyskany przez maturzystów z techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II st. z obowiązkowych egzaminów pisemnych na poziomie podstawowym to: 57 proc. możliwych do zdobycia punktów - z polskiego, 51 proc. pkt. - z matematyki, 73 proc. pkt. - z języka angielskiego. Średni wynik z egzaminu języka niemieckiego na poziomie podstawowym to 51 proc., z rosyjskiego - 69 proc., z francuskiego - 75 proc., z hiszpańskiego - 66 proc., z włoskiego - 89 proc.

Ile osób zdało egzaminy ustne?

Ustny egzamin z polskiego zdało 99,5 proc. absolwentów liceów; z języka obcego - 99,1 proc. Średni wynik ustnego z języka polskiego to 73 proc. punktów możliwych do uzyskania, a z języka obcego – 82 proc.

Ustny z polskiego zdało 98,6 proc. tegorocznych absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II st. (średni wynik - 60 proc. pkt.). Ustny z języka obcego zdało 96,4 proc. z nich (średni wynik - 67 proc.)

Wśród abiturientów szkół z językiem mniejszości narodowych egzaminy pisemne i ustne z języka białoruskiego zdało 100 proc. przystępujących do nich, taki sam wynik uzyskali zdający język litewski i ukraiński. Średni wynik z egzaminu pisemnego z białoruskiego na poziomie podstawowym to w liceach 75 proc, w technikach i szkołach branżowych - 44 proc.; z litewskiego w liceach 73 proc.; a z ukraińskiego w liceach - 74 proc.

Jaki wynik był potrzebny, aby zdać maturę?

Aby zdać maturę, trzeba uzyskać z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym co najmniej 30 proc. punktów; w przypadku przedmiotów do wyboru zdawanych na poziomie rozszerzonym nie ma progu zaliczeniowego.

Średni wynik tegorocznych maturzystów z liceów z egzaminu z języka polskiego na poziomie rozszerzonym to 50 proc. możliwych do uzyskania punktów, z białoruskiego – 99 proc., z litewskiego – 76 proc., z ukraińskiego – 73 proc., z angielskiego – 69 proc., z niemieckiego – 58 proc., z rosyjskiego – 72 proc., z francuskiego – 58 proc., z hiszpańskiego – 53 proc., z włoskiego – 68 proc., z matematyki – 50 proc., z biologii – 48 proc., z chemii – 47 proc., z filozofii – 46 proc., z fizyki – 43 proc., z geografii – 53 proc., z historii – 45 proc., z historii muzyki – 53 proc., z historii sztuki – 46 proc., z informatyki – 45 proc., z języka kaszubskiego – 54 proc., z języka łemkowskiego - 100 proc., z języka łacińskiego i kultury antycznej – 60 proc., z wiedzy o społeczeństwie – 42 proc.

W technikach, szkołach artystycznych i branżowych II st. średni wynik z rozszerzonego polskiego to 49 proc. punktów; z litewskiego – 93 proc.; z ukraińskiego – 69 proc.; z angielskiego – 57 proc.; z niemieckiego – 44 proc.; z rosyjskiego – 73 proc.; z francuskiego – 42 proc.; z hiszpańskiego – 40 proc.; z włoskiego – 66 proc.; z matematyki – 17 proc.; z biologii – 26 proc.; z chemii – 14 proc.; z filozofii – 22 proc.; z fizyki – 16 proc.; z geografii – 37 proc.; z historii – 27 proc.; z historii muzyki – 25 proc.; z historii sztuki – 39 proc.; z informatyki – 30 proc.; z języka kaszubskiego – 22 proc.; z języka łacińskiego i kultury antycznej – 17 proc.; z wiedzy o społeczeństwie – 22 proc.

Absolwenci czteroletniego technikum i absolwenci branżowej szkoły II stopnia nie mają obowiązku przystąpienia do egzaminu z jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym, jeżeli spełnili wszystkie warunki niezbędne do uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe albo dyplomu zawodowego w zawodzie nauczanym na poziomie technika.

Ile osób przystąpiło do matury?

Do głównej majowej sesji maturalnej przystąpiło 253 495 tegorocznych absolwentów: 151 076 absolwentów liceów, 102 419 absolwentów techników, szkół artystycznych i szkół branżowych II stopnia.

Wraz z nimi do matury przystąpiło 113 obywateli Ukrainy - maturę zdało 65 z nich (czyli 57,5 proc.), a 37 osoby (32,8 proc.) mają prawo do poprawki w sierpniu, 11 osób nie zdało egzaminu z więcej niż jednego przedmiotu.

Ponadto do egzaminu maturalnego przystępowały osoby, które w ubiegłych latach go nie zdały, chciały podwyższyć wynik lub zdawały egzamin w kolejnych przedmiotów.

Z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów było zwolnionych (a tym samym otrzymało najwyższy wynik) 1259 laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

Unieważniono 118 egzaminów. W czasie egzaminu: za niesamodzielne rozwiązanie zadań – 1, za wniesienie/korzystanie z telefonu – 48. Po egzaminie: za naruszenie przepisów przeprowadzania – 39, za stwierdzoną przez egzaminatora niesamodzielność – 21, inne przypadki – 9.

Jak odwołać się od wyników matury?

Maturzysta, który kwestionuje uzyskany przez siebie wynik, może się odwołać. Procedura odwoławcza jest kilkustopniowa. Każdy maturzysta może wystąpić do właściwej terytorialnie okręgowej komisji egzaminacyjnej (OKE) o wgląd do swojej pracy. Może wykonać zdjęcie arkusza egzaminacyjnego. Jeśli ma zastrzeżenia do oceny, może wystąpić o weryfikację do dyrektora OKE, który może ocenę zmienić lub podtrzymać dotychczasową.

Maturzysta, który nadal będzie kwestionował wynik, może się odwołać do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego przy CKE. Wniosek taki należy złożyć w siedem dni od otrzymania informacji z OKE o wyniku weryfikacji. Wniosek może dotyczyć tylko oceny zadań, które nie zostały pozytywnie zweryfikowane w OKE. Choć formalnie wniosek kierowany jest do dyrektora CKE, należy złożyć go w macierzystej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

Wniosek jest ponownie rozpatrywany przez OKE. Dyrektor OKE może uznać całe odwołanie, tylko część lub nie uznać go wcale. Odpowiedzi, których nie uzna, przekazuje do Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Dyrektor CKE kieruje je do Kolegium Arbitrażu Egzaminacyjnego. W skład kolegium wchodzą doświadczeni egzaminatorzy i eksperci z określonej dziedziny nauki.

Pełne wyniki egzaminu maturalnego (zawierające wyniki egzaminów przeprowadzonych w sesji głównej – majowe, dodatkowej – czerwcowej i poprawkowej – sierpniowej) ogłoszone będą 8 września.

W ubiegłym roku na początku lipca CKE (dane obejmowały tylko sesję majową) podała, że świadectwo dojrzałości uzyskało 78,2 proc. absolwentów, a 17,7 proc. miało prawo do poprawki. We wrześniu ub.r. CKE podała, że ostatecznie maturę zdało 85 proc. (PAP)

Autorka: Danuta Starzyńska-Rosiecka