W ciągu ostatnich dziesięciu lat w Unii Europejskiej zauważalny był spadek wskaźnika NEET wśród osób w wieku od 15 do 29 lat. W 2013 r. wskaźnik dla całej Wspólnoty był na poziomie 16,1 proc. i od tego czasu stale spada, z wyjątkiem roku 2020 dotkniętego Covid-19. W 2023 r. już tylko 11,2 proc. młodych osób w wieku od 15 do 29 lat w UE kwalifikowało się do grupy NEET-sów.

Obniżenie tego wskaźnika jest jednym z celów Europejskiego filaru praw socjalnych. Celem jest obniżenie do 2030 r. odsetka młodych ludzi NEET w wieku 15–29 lat do 9 proc.

Kraje z najniższym wskaźnikiem NEET

Reklama

Dane pokazują, że w 2023 r. jedna trzecia krajów UE była już poniżej tego celu wyznaczonego na 2030 r. Najniższy wskaźnik NEET odnotowano w Holandii, gdzie 4,7 proc. młodych osób była na utrzymaniu innych i nie uczyła się, ani nie szukała pracy. Kolejne były: Szwecja (5,7 proc.), Malta (7,5 proc.), Słowenia (7,8 proc.), Luksemburg (8,5 proc.), Irlandia (8,5 proc.), Dania (8,6 proc.), Niemcy (8,8 proc.) i Portugalia (8,9 proc.).

Kraje z najwyższym wskaźnikiem NEET

Natomiast najwyższy odsetek młodych ludzi będących na utrzymaniu rodziców odnotowano w Rumunii (19,3 proc.), we Włoszech (16,1 proc.) i Grecji (16,0 proc.).

Wskaźnik NEET dla Polski

W Polsce wskaźnik NEET także spada i w 2023 r. prawie osiągnął cel UE na 2030. W ubiegłym roku odsetek NEET-sów spadł o 1,6 pp, co oznacza, że w Polsce 9,1 proc. młodych ludzi obu płci w wieku 15–29 lat nie pracowało, nie uczyło się, nie szukało pracy i siedziało na garnuszku innych.

Młode kobiety częściej są na utrzymaniu innych

W większości krajów UE istniały różnice między odsetkiem młodych kobiet i młodych mężczyzn NEET. W 2023 r. 12,5 proc. młodych kobiet w wieku 15–29 lat w UE to młodzież NEET, podczas gdy odsetek wśród młodych mężczyzn wyniósł 10,1 proc.

W Polsce w 2023 r. wskaźnik NEET dla mężczyzn był na poziomie 6,9 proc., podczas gdy 11,5 proc. populacji kobiet w wieku 15-29 lat była na utrzymaniu innych.

Co to jest wskaźnik NEET?

Określenie NEET (ang. not in employment, education or training) dotyczy zjawiska socjologicznego i odnosi się do sytuacji młodzieży. Oznacza osoby młode, które przez dłuższy czas pozostają poza sferą zatrudnienia i edukacji, czyli tych, którzy jednocześnie nie uczą się, nie pracują, ani nie przygotowują się do zawodu. Do grupy tej zaliczane są osoby bezrobotne, jak również osoby przedwcześnie kończące edukację i nieszukające pracy. NEET to osoba pozostająca z wyboru lub z konieczności na utrzymaniu innych.