W projekcie opublikowanym na stronie Rządowego Centrum Legislacji wskazano, że celem programu pilotażowego jest ocena organizacji i efektywności objęcia osób w wieku od 40. roku życia profilaktyczną diagnostyką w zakresie najczęściej występujących problemów zdrowotnych.

Pacjent będzie mógł skorzystać z pakietu badań diagnostycznych w ramach programu pilotażowego bez skierowania od lekarza. Program pilotażowy zakłada realizację badań diagnostycznych w formie pakietów dedykowanych oddzielnie dla kobiet i mężczyzn oraz pakietu wspólnego. Uczestnictwo w programie pilotażowym jest dobrowolne. Z pakietu będzie można skorzystać jednorazowo.

Reklama

Pacjent będzie miał prawo wyboru placówki medycznej spośród podmiotów, które zawarły umowę o realizację programu pilotażowego.

Pakiet badań diagnostycznych dla kobiet zwierał będzie badanie biochemiczne, w tym: morfologia krwi obwodowej ze wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi, poziom hemoglobiny glikowanej HbA1c, poziom kreatyniny we krwi, badanie ogólne moczu, poziom kwasu moczowy we krwi oraz krew utajona w kale – metodą immunochemiczną.

Pakiet badań diagnostycznych dla mężczyzn zawierał będzie te same badanie biochemiczne co dla kobiet poszerzone o PSA (badanie w kierunku raka prostaty). Natomiast pakiet wspólny będzie obejmował pomiar ciśnienia tętniczego, pomiar masy ciała, wzrostu, obwodu w pasie oraz obliczenie wskaźnika masy ciała (BMI) oraz ocenę miarowości rytmu serca.

Zaproponowano, aby realizatorem programu pilotażowego był podmiot leczniczy, który spełnia warunki organizacji i realizacji tego programu oraz który złożył wniosek o zawarcie umowy o jego realizację do Narodowego Funduszu Zdrowia.

Ponadto rozporządzenie określa wskaźniki realizacji programu pilotażowego, którymi są: liczba kobiet i mężczyzn, którzy zostali przebadani w okresie realizacji programu pilotażowego, liczba świadczeniodawców, którzy złożyli wniosek o zawarcie umowy na realizację programu pilotażowego, oraz liczba świadczeniodawców, którzy zostali realizatorami programu pilotażowego, liczba i kompletność wypełnionych ankiet, informacja o zrealizowanych badaniach diagnostycznych.

Podmiotem zobowiązanym do wdrożenia, finansowania, monitorowania i ewaluacji programu pilotażowego jest Narodowy Fundusz Zdrowia.

Okres realizacji programu pilotażowego będzie trwał od 1 lipca do 31 grudnia 2021 r.

W uzasadnieniu do projektu wskazano, że epidemia koronawirusa i związana z nią zmiana stylu życia, wpłynęły przede wszystkim na ograniczenie aktywności fizycznej oraz wzrost natężenia stresu, potęgując przy tym ryzyko zachorowania na najczęstsze choroby tzw. cywilizacyjne - układu krążenia czy choroby metaboliczne.

Ponadto - dodano - epidemia COVID-19 niesie za sobą również negatywne skutki zdrowotne także w obszarze chorób niezakaźnych i zdrowia psychicznego (z uwagi na społeczną izolację, niepewność, obawy przed zachorowaniem, stres).

Jak podkreślają autorzy projektu, badania profilaktyczne należy wykonywać regularnie, by nie przeoczyć początkowo drobnych problemów związanych ze zdrowiem i zareagować odpowiednio wcześnie.

Zauważają przy tym, że choroby układu krążenia są w Polsce główną przyczyną zgonów (ok. 43,3 proc. ogółu zgonów), a zaraz po nich plasują się nowotwory (ok. 25,8 proc. ogółu zgonów w 2016 r.).

W uzasadnieniu do projektu zwrócono uwagę, że wśród Polaków prawdopodobieństwo zgonu spowodowanego przez choroby układu krążenia jest około 60 proc. wyższe niż u przeciętnego mieszkańca UE. "Wśród nowotworów złośliwych zdecydowanie największe zagrożenie życia stanowi od wielu lat nowotwór tchawicy, oskrzela i płuca, z powodu, którego w 2016 r. zmarły 23 833 osoby (24 proc. ogółu zgonów z powodu nowotworów złośliwych). Choroby serca oraz onkologiczne są jednocześnie najczęstszą przyczyną hospitalizacji" - podkreślono.

W projekcie przewidziano, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.