Jak poinformował Główny Urząd Statystyczny, przeciętne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw w październiku 2022 r. wyniosło 6.687,92 zł, co oznacza wzrost o 13,0 proc. rdr. Zatrudnienie w tym sektorze rdr wzrosło o 2,4 proc. W porównaniu z wrześniem 2022 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw zwiększyło się minimalnie (o 0,1 proc.).

Jak zauważył ekonomista Credit Agricole, ujęciu realnym, po skorygowaniu o zmiany cen, wynagrodzenia w firmach zmniejszyły się w październiku o 4,1 proc. r/r wobec spadku o 2,3 proc. we wrześniu. Wskazał, że z danych o strukturze wzrostu płac wynika, iż za zmniejszenie tempa wzrostu wynagrodzeń ogółem odpowiadała przede wszystkim niższa dynamika płac w dziale „przetwórstwo przemysłowe” (11,2 proc. r/r w październiku wobec 12,6 proc. we wrześniu).

Ponadto - jak dodał - silne spowolnienie wzrostu płac odnotowano w kategoriach „górnictwo i wydobywanie” (10,8 proc. r/r w październiku wobec 24,5 proc. we wrześniu) oraz „wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę” (11,5 proc. r/r wobec 23,2 proc.). W jego ocenie silny spadek dynamik w tych dwóch branżach wskazuje na prawdopodobne wygaśnięcie efektów jednorazowych (wypłat premii, dodatków), które przejściowo podbiły ścieżkę wynagrodzeń we wrześniu.

"Badania koniunktury wśród przedsiębiorstw wskazują na utrzymującą się presję płacową, która ma szeroki zakres. Niemniej jednak podtrzymujemy naszą ocenę, że w warunkach rosnących kosztów funkcjonowania przedsiębiorstw oraz oczekiwanego spowolnienia wzrostu gospodarczego roczna dynamika wynagrodzeń będzie kształtowała się w lekkim trendzie spadkowym" - zaznaczył ekspert.

Reklama

Wskazał, że dynamika zatrudnienia w sektorze przedsiębiorstw zwiększyła się do 2,4 proc. r/r w październiku z 2,3 proc. we wrześniu, kształtując się powyżej konsensusu rynkowego (2,2 proc.) Zauważył, że zatrudnienie zwiększyło się o 7,1 tys. w ujęciu miesięcznym i był to najsilniejszy październikowy wzrost od 2016 r.

"Uważamy jednak, że lepsze od oczekiwań dane o zatrudnieniu nie są sygnałem pozytywnych zmian tendencji na rynku pracy, jednak są głównie korektą po słabych wrześniowych danych" - zastrzegł Jaworski. Podtrzymał prognozę, zgodnie z którą w kolejnych miesiącach oczekiwane jest dalsze obniżenie rocznego tempa wzrostu zatrudnienia, z uwagi na zmniejszenie popytu na pracę powiązane ze spodziewanym spowolnieniem wzrostu gospodarczego.

Zgodnie z analizą Credit Agricole zwiększenie dynamiki zatrudnienia oraz szybszy spadek realnych płac w sektorze przedsiębiorstw złożyły się na zmniejszenie realnej dynamiki funduszu płac w sektorze przedsiębiorstw (iloczynu zatrudnienia i przeciętnego wynagrodzenia skorygowanego o zmiany cen) do -1,9 proc. r/r w październiku wobec -0,1 proc. we wrześniu i 0,6 proc. w III kw. "Dane o funduszu płac stanowią wsparcie dla naszej prognozy dalszego spowolnienia wzrostu konsumpcji w IV kw." - zaznaczono.

Zwrócono także uwagę na dane GUS o produkcji sprzedanej przemysłu w przedsiębiorstwach zatrudniających powyżej 9 osób. Dynamika zmniejszyła się w październiku do 6,8 proc. r/r wobec wzrostu o 9,8 proc. we wrześniu, znacząco poniżej konsensusu rynkowego (7,8 proc.). Wskazano, że po oczyszczeniu z wpływu czynników sezonowych produkcja przemysłowa zmniejszyła się w październiku o 0,3 proc. m/m wobec wzrostu o 0,3 proc. we wrześniu. Był to pierwszy od czerwca br. spadek odsezonowanej produkcji w ujęciu m/m.

W strukturze produkcji - jak napisano - na szczególną uwagę zasługuje utrzymywanie się szybkiego jej wzrostu w branżach eksportowych (18,1 proc. r/r w październiku wobec 20,0 proc. we wrześniu).

"Naszym zdaniem wparciem dla produkcji w branżach eksportowych jest redukcja zaległości produkcyjnych przy jednoczesnym osłabieniu barier podażowych (mniej dotkliwego braku surowców i komponentów). W branżach powiązanych z budownictwem odnotowano zmniejszenie dynamiki produkcji (z 9,6 proc. we wrześniu do 6,2 proc.). Za spowolnienie produkcji przemysłowej ogółem w październiku odpowiadało głównie silne wyhamowanie produkcji w branżach nieeksportowych i niezwiązanych z budownictwem do 0,8 proc. r/r w 3,9 proc. we wrześniu" - wskazano w komentarzu.

Według Credit Agricole, opublikowane dane GUS o rynku pracy i produkcji przemysłowej w październiku nie zmieniają prognozy dalszego spowolnienia wzrostu PKB w IV kw. (0,8 proc. r/r wobec 3,5 proc. w III kw.). "Realizuje się tym samym nasz scenariusz +miękkiego lądowania+. Zgodnie z tym scenariuszem dynamika polskiego PKB w 2023 r. wyraźnie obniży się, jednak pozostanie ona dodatnia (1,2 proc. r/r wobec 4,5 proc. w 2022 r. i 6,8 proc. w 2021 r.)" - podsumowano. (PAP)

autor: Ewa Wesołowska