Dodano, że wraz z nadejściem ożywienia gospodarczego, jeszcze silniej ujawni się luka na rynku pracy, która w perspektywie najbliższych dwóch lat może sięgnąć nawet 1,5 mln osób i bez rozwiązań systemowych aktywizujących określone grupy pracowników i ułatwiających zatrudnianie cudzoziemców problem braku rąk do pracy nadal pozostanie nierozwiązany. Zaznaczono, że stopa bezrobocia rejestrowanego, niewyrównana sezonowo, nie zmienia się od czerwca br. i wynosi 5 proc.

W dłuższym okresie wskaźnik nie zmienia się istotnie

Jak podano, Wskaźnik Rynku Pracy (WRP) informujący z wyprzedzeniem o przyszłych zmianach wielkości bezrobocia, w listopadzie br. zmalał o 0,5 punktu w stosunku do poprzedniego miesiąca. "Tendencję do obniżania się wskaźnika obserwujemy od trzech miesięcy, nie mniej jednak w dłuższym okresie, tj. od połowy 2022 roku wskaźnik nie zmienia się istotnie, a jego miesięczne zmiany nie przekraczają wartości 1 pkt." - poinformowano w raporcie.

Reklama

Zaznaczono, że "można więc odnieść wrażenie, że ruch pracowników i bezrobotnych oraz popyt na pracę pozostają w stanie zamrożenia w oczekiwaniu na trwałe ożywienie gospodarki lub przynajmniej jej sezonowy wzrost aktywności".

Wskazano, że obecnie jedna składowa wskaźnika działa w kierunku jego wzrostu, a tym samym zapowiada wzrost stopy bezrobocia - to liczba bezrobotnych wyrejestrowanych z tytułu podjęcia zatrudnienia. Pozostałe sześć składowych wskaźnika zapowiada spadek jego wartości, a tym samym spadek stopy bezrobocia rejestrowanego - dodano.

Spada liczba ogłoszeń o pracę dostępnych w internecie

Jak podano, liczba bezrobotnych, którzy wyrejestrowali się z urzędów pracy z tytułu podjęcia zatrudnienia, zmalała w ujęciu miesięcznym o niecałe 4 proc.; pracę znalazło o nieco ponad 2 tys. mniej osób w październiku w porównaniu do września.

Podkreślono, że w ujęciu absolutnym pracę znajduje stosunkowo mało osób bezrobotnych. "Potencjał zatrudnieniowy zarejestrowanych osób bezrobotnych jest stosunkowo niewielki wobec wymagań i oczekiwań formułowanych w ofertach pracy. Liczba osób wyrejestrowujących się z tytułu podjęcia zatrudnienia jest istotnie mniejsza w porównaniu do napływu do bezrobocia, jak i w odniesieniu do liczby nowych miejsc pracy rejestrowanych w urzędach pracy. Sytuacja ta ma miejsce w warunkach, gdy systematycznie ubywa ogłoszeń o wolnych miejscach pracy a jednocześnie maleje napływ do bezrobocia" - wskazano.

W raporcie zauważono, że w październiku wobec września liczba ofert pracy zarejestrowanych w urzędach pracy wprawdzie wzrosła o 6 proc., ale od początku roku w porównaniu do okresu styczeń-październik ub.r. jest mniejsza przeciętnie o 12,5 proc. Spada także liczba ogłoszeń o pracę dostępnych w internecie.

Liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne zmalała

"Barometr Ofert Pracy (BOP), mierzący zmiany w podaży internetowych ogłoszeń o pracy w październiku br. ponownie spadł. Po czterech miesiącach stosunkowo małych zmian, liczba wakatów spadała dość istotnie drugi miesiąc z rzędu, a wartość Barometru Ofert Pracy (BOP) zmalała do poziomu najniższego od kwietnia 2021 r." - podano w raporcie BIEC.

Według jego autorów zmiany BOP są zbieżne z prognozami formułowanymi przez menedżerów przedsiębiorstw przemysłowych. Zaznaczono, że choć poprawiły się w ujęciu miesięcznym, ale przeważa negatywne saldo ocen dotyczących zarówno bieżącej sytuacji gospodarczej przedsiębiorstw, jak i prognoz dotyczących zmian wielkości zatrudnienia.

Liczba osób rejestrujących się jako bezrobotne zmalała w ujęciu miesięcznym o 3 proc., zaś średni miesięczny napływ do bezrobocia pozostaje na zbliżonym poziomie do sytuacji sprzed roku - podano. "Liczba bezrobotnych zwolnionych z przyczyn leżących po stronie zakładów pracy zmalała o 2 proc. Z kolei, całkowita kwota wypłaconych świadczeń dla bezrobotnych nie zmieniła się w ujęciu miesięcznym" – stwierdzono w raporcie BIEC.