Liczba bezrobotnych w Polsce wyniosła 614 tys. w czerwcu wobec 648 tys. miesiąc wcześniej.

W całej UE stopa bezrobocia w tym ujęciu wyniosła w maju 7,1%.

Eurostat mierzy zharmonizowaną stopę bezrobocia jako procent osób w wieku 15-74 lata pozostających bez pracy, zdolnych podjąć zatrudnienie w ciągu najbliższych dwóch tygodni, którzy aktywnie poszukiwali pracy w ciągu ostatnich tygodni w odniesieniu do wszystkich osób aktywnych zawodowo w danym kraju.

Według danych Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), stopa bezrobocia mierzona jako odsetek bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wobec całości cywilnej ludności aktywnej zawodowo, na koniec czerwca 2021 r. wyniosła 5,9%, czyli spadła o 0,2 pkt proc. wobec maja br.

Reklama