W ujęciu miesięcznym, przeciętne wynagrodzenie wzrosło o 1,3 proc. i wyniosło 5 917,15 zł. Natomiast zatrudnienie w przedsiębiorstwach w ujęciu miesięcznym wzrosło o 0,1 proc. i wyniosło 6 351,1 tys. osób, podano w komunikacie.

"W październiku 2021 r. przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw minimalnie zwiększyło się względem września br. (o 0,1 proc.), kiedy to we wrześniu br. względem sierpnia br. odnotowano jego niewielki spadek (o 0,1 proc.). Minimalny wzrost przeciętnego zatrudnienia w październiku 2021 r. wynikał m.in. z przyjęć w jednostkach, zwiększania wymiaru etatów zatrudnionych pracowników do poziomu sprzed pandemii, a także mniejszej absencji w związku z przebywaniem na urlopach bezpłatnych - co w zależności od ogólnej długości ich trwania mogło także zaważyć na sposobie ujmowania tych osób w przeciętnym zatrudnieniu i zarazem w wynagrodzeniach (metody obliczania tych zmiennych zostały opisane w objaśnieniach do formularza badania DG-1)" - czytamy w komunikacie.

Reklama

"W październiku 2021 r. przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w sektorze przedsiębiorstw wzrosło względem września 2021 r. o 1,3 proc., zaś w październiku 2020 r. względem września 2020 r. obserwowano niewiele większy wzrost płac, tj. o 1,6 proc. W skali roku (październik 2021 r. do października 2020 r.) przeciętne miesięczne wynagrodzenie wzrosło o 8,4 proc. Przed rokiem (październik 2020 r. do października 2019 r.) odnotowano dynamikę wzrostu płac na poziomie 4,7 proc." - czytamy dalej.

Konsensus rynkowy to 8,9 proc. wzrostu r/r w przypadku płac i 0,5 proc. wzrostu r/r w przypadku zatrudnienia.