Jak podał Główny Urząd Statystyczny w czwartkowej publikacji "Zatrudnienie i wynagrodzenia w gospodarce narodowej w 1-3 kwartale 2021 r.", przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w rozpatrywanym okresie 2021 r. pozostało zróżnicowane m.in. ze względu na sektor własności. W sektorze publicznym wyniosło 6275,16 zł i było o 11,8 proc. wyższe od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem, a w prywatnym sięgnęło 5364,84 zł i było niższe o 4,4 proc. od przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto ogółem.

"Biorąc pod uwagę sekcje PKD w analizowanym okresie, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wahało się od 4156,26 zł w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia do 9975,65 zł w sekcji Informacja i komunikacja" - wskazano.

Jak wyliczono, przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w gospodarce narodowej w pierwszych trzech kwartałach br. wyniosło w Polsce 5614,66 zł. W porównaniu z analogicznym okresem 2020 r. wzrosło o 8,5 proc. "Wzrost ten był wyższy od notowanego w okresie pierwszych trzech kwartałów 2020 r. wobec porównywalnego okresu 2019 r. wyniósł 5,5 proc." - zaznaczono.

Według GUS w porównaniu z pierwszymi trzema kwartałami ubiegłego roku odnotowano wzrost przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia brutto we wszystkich analizowanych sekcjach PKD. Największy wystąpił w sekcji Opieka zdrowotna i pomoc społeczna (o 19,9 proc.). Natomiast najmniejszy wzrost analizowanego wynagrodzenia dot. sekcji Administracja publiczna i obrona narodowa obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (o 3,9 proc.) - dodano.

Reklama

Zaznaczono, że przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto w okresie pierwszych trzech kwartałów br. pozostało zróżnicowane także w regionach. W warszawskim stołecznym było ono najwyższe i wyniosło 7265,51 zł. Było to więcej o 2121,27 zł niż w regionie warmińsko-mazurskim, gdzie zanotowano najniższą jego wartość - wskazał GUS.

Z kolei liczba pracujących w Polsce według stanu na 30 września 2021 r. wyniosła 9613,7 tys. osób. "W stosunku do roku poprzedniego wzrosła o 0,3 proc., podczas gdy w końcu września 2020 r. względem stanu z końca września 2019 r. liczba pracujących zmalała o 0,7 proc." - przekazano w publikacji. 30 września 2021 r. pracujący w sektorze prywatnym stanowili 68,5 proc., "a więc nieznacznie więcej niż przed rokiem (o 0,2 p. proc.)".

Biorąc pod uwagę rodzaj działalności najwięcej osób pracowało w sekcji Przetwórstwo przemysłowe - liczba pracujących wyniosła 2433,4 tys. osób, z czego 98,0 proc. pracowało w sektorze prywatnym. Dodano, że wobec sytuacji sprzed roku, liczba pracujących w sekcjach zmieniła się. Największy wzrost zanotowano w sekcji Informacja i komunikacja (o 6,2 proc.), a w sekcji Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna (o 2,5 proc.). Natomiast największy spadek pracujących był w sekcji Zakwaterowanie i gastronomia (o 6,1 proc.), podczas gdy w końcu września 2020 r. liczba pracujących w tej sekcji nie zmieniła się względem poprzedniego roku.

GUS poinformował, że przeciętne zatrudnienie zwiększyło się w 1-3 kwartale w większości sekcji. Najwyższy wzrost etatów wystąpił w sekcji Informacja i komunikacja – o 5,0 proc. Natomiast największy spadek dotyczył Zakwaterowania i gastronomii (o 9,5 proc.).