Eurostat podał, że płace (ang. wages and salaries, czyli kolejno wynagrodzenia tygodniowe i roczne) w strefie euro za jedną przepracowaną godzinę wzrosły o 4,6 proc., podczas gdy składnik pozapłacowy wzrósł o 6,2 proc. (dane za pierwszy kwartał 2023 r. w ujęciu rok do roku). W tym samym okresie w UE składnik płacowy godzinowych kosztów pracy wzrósł o 5,0 proc., a składnik pozapłacowy o 6,1 proc.

Podział według działalności gospodarczej

Koszty pracy w strefie euro najszybciej rosły w sektorze usług, gdzie godzina pracy podrożała o 5,5 proc. Koszt zatrudnienia pracownika w przemyśle i biznesie Eurolandu zwiększył się od pierwszego kwartału ubiegłego roku o 4,9 proc., natomiast w budownictwie i w gospodarce niezwiązanej z biznesem o 4,1 proc.

Reklama

W całej Wspólnocie godzinowe koszty pracy najszybciej rosły w usługach o 5,8 proc. Kolejne były: biznes i przemysł (wzrost po 5,5 proc) oraz budownictwo i gospodarka niezwiązana z biznesem (po 4,4 proc.).

Koszty wynagrodzenia godzinowego w różnych krajach

W pierwszym kwartale 2023 r. (w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego) najwyższe wzrosty godzinowych kosztów wynagrodzeń w całej gospodarce odnotowano w Bułgarii (+15,7 proc.), Rumunii (+14,3 proc.) oraz na Litwie (+13,2 proc.). Cztery kolejne państwa członkowskie UE, które odnotowały wzrost powyżej 10 proc. to: Estonia (+12,0 proc.), Chorwacja (+11,3 proc.), Polska (+10,7 proc.) i Belgia (+10,1 proc.).

Koszty pracy w Polsce

Nominalne godzinowe koszty pracy w pierwszym kwartale 2023 r. w Polsce wzrosły o 10,8 proc. w relacji rocznej. W poprzednim kwartale analogiczny wzrost był na poziomie 10,2 proc., a w kwartale sprzed roku wynosił 10,5 proc.

Same płace wzrosły o 10,7 proc., podczas gdy pozapłacowe koszty pracy wzrosły o 10,9 proc.

Podobnie jak w całej UE także w Polsce najszybciej rosły koszty pracy w sektorze usług o 11,7 proc. Kolejny najwyższy wzrost odnotowano w przemyśle i w biznesie (o 10,1 proc.) oraz w budownictwie i gospodarce niezwiązanej z biznesem, gdzie wzrost wyniósł 4,2 proc.