Strata operacyjna wyniosła 1 647 mln zł wobec 1 431 mln zł straty rok wcześniej. Strata EBITDA sięgnęła 10 mln zł wobec 296 mln zł straty rok wcześniej. W IV kw. 2023 roku grupa uzyskała marżę EBITDA na poziomie -0,3% wobec -5,8% rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 3 083 mln zł w IV kw. 2023 r. wobec 5 107 mln zł rok wcześniej.

W całym 2023 r. Grupa Azoty miała 3 290 mln zł skonsolidowanej straty netto wobec 584 mln zł zysku rok wcześniej oraz 1 366 mln zł straty EBITDA wobec 2 545 mln zł zysku rok wcześniej, przy przychodach odpowiednio: 13 545 mln zł wobec 24 658 mln zł

Reklama

Trudna sytuacja Grupy Azoty

"Szacunkowe wyniki finansowe za IV kwartał i cały 2023 rok potwierdzają trudną sytuację Grupy Azoty. Kluczowe zadanie, jakie stoi przed obecnym zarządem to wypracowanie i wdrożenie planu naprawczego. Równolegle do prowadzonych rozmów z instytucjami finansowymi, szukamy synergii w ramach całej grupy kapitałowej, optymalizujemy koszty i wzmacniamy relacje z naszymi partnerami biznesowymi" - powiedział wiceprezes Andrzej Skolmowski, cytowany w komunikacie.

Łączny wpływ odpisów aktualizujących wartość niefinansowych aktywów trwałych, dokonanych w wyniku przeprowadzonych testów na utratę wartości, skutkował zmniejszeniem skonsolidowanego wyniku EBIT Grupy Azoty za IV kwartał 2023 roku o kwotę 1 562 mln zł. Zgodnie z obowiązującą w Grupie Azoty polityką rachunkowości odpisy w wysokości 1 425 mln zł są jednorazowymi zdarzeniami o charakterze niepieniężnym i nie mają wpływu na skonsolidowany wynik EBITDA emitenta, a pozostała kwota w wysokości 137 mln zł obniża wynik EBIT i EBITDA Grupy Azoty, podano również.

Spółka podkreśliła, że w ubiegłym roku Grupa Azoty znalazła się w bardzo trudnej sytuacji finansowej, a wpływ na to miały zarówno czynniki wewnętrzne, jak i zewnętrzne. Wyniki Grupy Azoty w raportowanym okresie były determinowane przede wszystkim brakiem działań dostosowawczych po stronie spółki do coraz bardziej wymagających warunków rynkowych. Pierwsze oznaki niekorzystnych trendów rynkowych były widoczne już w 2022 roku, z kolei w czerwcu ubiegłego roku Grupa Azoty wystąpiła do instytucji finansowych z wnioskiem o odstąpienie od stosowania wybranych kowenantów. Pomimo wyraźnego pogorszenia wyników finansowych, w kolejnych kwartałach spółka nie wypracowała kompleksowego programu działań naprawczych. Skutkowało to m.in. osłabieniem relacji z rynkiem i utrzymywaniem się wysokich kosztów produkcji wynikających z nadmiernych, w stosunku do cen rynkowych, kosztów zakupu gazu.

Segment Agro

W Segmencie Agro w IV kwartale 2023 roku głównymi determinantami wyników była stabilizacja cen gazu ziemnego, węgla i większości pozostałych surowców oraz wzrost cen energii elektrycznej, utrzymujący się trend spadkowy cen płodów rolnych oraz względnie stabilny popyt na nawozy azotowe r/r, chociaż słabnący w kolejnych miesiącach IV kwartału 2023 roku.

Ceny gazu ziemnego w analizowanym okresie notowały słabnącą amplitudę zmian w kierunku relatywnej stabilności. Notowania spot dla indeksu TTF kształtowały się na poziomie od 28 do 55 euro/MWh ze średnią w całym kwartale wynoszącą 41 euro, tj. o 57% niższą niż w IV kwartale 2022 roku.

Siła nabywcza branży rolniczej była ograniczona przez niskie ceny płodów rolnych oraz wyczekiwanie na dalszą obniżkę cen nawozów. Ponadto europejscy producenci pozostawali pod presją niskich cen nawozów importowanych spoza UE. W IV kwartale 2023 roku w porównaniu z analogicznym okresem roku ubiegłego, popyt na nawozy azotowe i wieloskładnikowe wzrósł. Skutkowało to tym, że łączny wolumen produkcji nawozów Grupy Azoty był w IV kwartale 2023 roku wyższy o 16%, przy 13% wzroście wolumenu sprzedaży. Wypracowana w IV kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Agro uległa poprawie względem IV kwartału 2022 roku i ukształtowała się na poziomie plus 5,5%. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Segment Chemia

W Segmencie Chemia w IV kwartale 2023 roku obserwowano niski popyt, na co wpływ miała niekorzystna sytuacja makroekonomiczna na świecie, w tym brak oczekiwanego ożywienia gospodarczego w Chinach. Stany magazynowe odbiorców w segmencie były wysokie, a istotnym źródłem zaopatrzenia były konkurencyjne cenowo produkty importowane z kierunków azjatyckich. Sprzedaż produktów w ujęciu wolumenowym była dla większości produktów istotnie niższa w relacji do analogicznego kwartału roku poprzedniego, natomiast wzrosty wolumenów odnotowano w przypadku sprzedaży bieli tytanowej, melaminy, mocznika na cele techniczne i plastyfikatorów. Słaby popyt na produkty segmentu oraz ich nadpodaż na rynku wpłynęły na spadek średnich cen wszystkich wyrobów Grupy Azoty w tym segmencie w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku, a największe spadki cen dotyczyły mocznika na cele techniczne (-66% r/r), melaminy (-65% r/r) i NOXy (-60% r/r). Z uwagi na problemy techniczne spółka zależna emitenta, Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy", w listopadzie 2023 roku całkowicie zatrzymała produkcję melaminy, która już wcześniej ze względu na sytuację rynkową była ograniczona. Wypracowana w IV kwartale 2023 roku marża EBITDA Segmentu Chemia ukształtowała się na poziomie plus 2,7%. Wyniki segmentu pomniejszone zostały o dokonane odpisy aktualizujące.

Segment Tworzywa

W Segmencie Tworzywa w IV kwartale 2023 roku odnotowano spadek cen surowca (fenol) i produktów w relacji do IV kwartału roku poprzedniego. Kluczowe sektory konsumujące PA6 działały przy znacznie obniżonych stawkach ze względu na słaby popyt ze strony odbiorców końcowych i niesprzyjające warunki makroekonomiczne. Zanotowano poprawę wskaźników w sektorze motoryzacyjnym, jednak ich poziomy były wciąż niższe niż przed pandemią. Zapotrzebowanie w pozostałych branżach aplikacji PA6, w tym opakowaniowej, włókienniczej czy towarów konsumpcyjnych, postrzegane było jako stabilne, ale na niskim poziomie. Ze względu na trudną sytuację popytowo-podażową w marcu 2023 roku wstrzymana została produkcja kaprolaktamu w spółce zależnej emitenta, Grupa Azoty Zakłady Azotowe "Puławy" i do końca roku nie została ona wznowiona. W IV kwartale 2023 roku na działalności Segmentu Tworzywa odnotowano marżę EBITDA w wysokości -79,8%, determinowaną przede wszystkim wpływem wysokich kosztów rozruchu instalacji poniesionych przez spółkę zależną Emitenta, Grupa Azoty Polyolefins.

"W 2023 roku Grupa Azoty wypracowała skonsolidowane przychody ze sprzedaży na poziomie 13 545 mln zł i wynik EBITDA w wysokości -1 366 mln zł, przy marży EBITDA -10,1%" - czytamy także w komunikacie.

Spółka zastrzegła, że zaprezentowane wielkości mają charakter szacunkowy i mogą ulec zmianie. Ostateczne wyniki zostaną przedstawione 29 kwietnia br.

Grupa Azoty zajmuje drugą pozycję w UE w produkcji nawozów azotowych i wieloskładnikowych, a takie produkty jak melamina, kaprolaktam, poliamid, alkohole OXO, czy biel tytanowa mają również silną pozycję w sektorze chemicznym, znajdując zastosowanie w wielu gałęziach przemysłu. Jej skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 24,66 mld zł w 2022 r.

(ISBnews)