Dwudniowe posiedzenie Rady do Spraw Gospodarczych i Finansowych (ECOFIN) - 11 i 12 września - zostało zorganizowane przez sprawujące prezydencję Niemcy. Ministrowie gospodarki i finansów państw członkowskich UE podsumowali w jego trakcie dotychczasowe działania podjęte w reakcji na kryzys wywołany przez COVID-19 i dalsze możliwości wspierania ożywienia gospodarczego w Unii Europejskiej - poinformował resort finansów komunikacie zamieszczonym na stronie internetowej.

Jak zaznaczono w nim, jednym z ważniejszych elementów tych prac jest Instrument Odbudowy i Odporności (Recovery and Resilience Facility, RRF).

"Wspólna europejska reakcja na pandemię COVID-19 dowodzi, że UE jest w stanie wywiązać się ze swoich obowiązków wobec obywateli w trudnych czasach. Podjęte działania były niezbędnym krokiem w celu udzielenia natychmiastowej odpowiedzi na kryzys wywołany pandemią. Doceniamy sprawne działania po stronie UE i państw członkowskich w tym względzie" – powiedział Kościński cytowany w komunikacie.

Kościński zaznaczył, jak podano w komunikacie, że potrzebne są kolejne działania, również ze strony państw członkowskich, by instrumenty takie jak np. RRF, przyczyniły się do zwiększenia potencjału wzrostu, transformacji zielonej i cyfrowej, a także, by wzmocniły UE w obliczu przyszłych wyzwań. "Ponadto, ważne jest utrzymanie kluczowej roli polityki spójności czy wspólnej polityki rolnej, które powinny być nadal głównymi narzędziami inwestycyjnymi w UE" – dodał Kościński.

Reklama

Ministrowie omówili także ramy finansowania budżetu UE oraz ewentualne reformy w zakresie środków własnych.

"Polska uznaje obecny system, a zwłaszcza zasoby własne oparte na Dochodzie Narodowym Brutto (DNB), za właściwy i sprawiedliwy. Widzimy pewne pole do poprawy, dlatego zgadzamy się, by rozważyć wprowadzenie nowych zasobów własnych, które byłyby bardziej powiązane z korzyściami płynącymi z jednolitego rynku, czy generowałyby nowe źródła środków finansowych, a nie tylko przenosiły dochody krajowe na poziom UE" – powiedział szef MF cytowany w komunikacie.

Kościński podkreślił jednocześnie, że "Polska sprzeciwia się jednak oparciu nowego zasobu o europejski system handlu emisjami (ETS), ponieważ prowadziłoby to do odebrania dochodów państwom mającym największe potrzeby w zakresie transformacji klimatycznej". "Byłby on również wysoce regresywny, nakładając nieproporcjonalne obciążenie na mniej zamożne państwa członkowskie" - stwierdził Kościński, cytowany w komunikacie.

Minister zapewnił, czytamy w komunikacie, że Polska jest gotowa do rozważenia innych propozycji dotyczących nowych zasobów własnych. Mogłyby one dotyczyć transakcji finansowych, pochodzić od firm międzynarodowych korzystających z nieuzasadnionych możliwości obniżania podatków czy ich unikania.

Ministrowie omówili też kwestię możliwości lepszego wykorzystania opodatkowania dla promowania wzrostu gospodarczego w UE. Te działania dotyczą m.in. bardziej skutecznej walki z oszustwami podatkowymi i unikaniem opodatkowania, co wymaga międzynarodowej współpracy i koordynacji.

"Polska popiera te działania, a za szczególnie istotną uznajemy poprawę praktycznego wdrożenia zasad sprawiedliwości podatkowej" – powiedział minister finansów cytowany w komunikacie. Kościński zaznaczył, że "działania indywidualnych państw mogą nie być wystarczające do skutecznego zapewnienia sprawiedliwego opodatkowania, zwłaszcza w kontekście transgranicznym".

Minister finansów - czytamy w komunikacie - zwrócił uwagę, że Polska jest szczególnie aktywna w zakresie zacieśnienia współpracy administracyjnej z sąsiadującymi państwami, zarówno członkowskimi, jak i spoza UE. "Jesteśmy inicjatorem koalicji państw, która koncentruje się na idei solidarności podatkowej. Zaproponowaliśmy zawieranie umów dwustronnych mających na celu wzmocnienie współpracy. Stworzą one ramy dla przyspieszenia transferu wiedzy i nowych technologii czy wymiany najlepszych praktyk i informacji podatkowych" – mówił Kościński.

Resort finansów podał, że Polska podpisała już takie porozumienie ze Słowacją, a z krajów spoza UE, z Ukrainą. "Zależy nam na zacieśnieniu takiej współpracy z innymi państwami, np. w ramach Grupy Wyszehradzkiej" - powiedział szef MF. Kościński zaznaczył, że "tylko w ten sposób możemy skutecznie zwalczać przestępczość podatkową, także w podatkach pośrednich, np. VAT, i przeciwdziałać przenoszeniu takich praktyk między państwami".

Według Kościńskiego, czytamy w komunikacie, "ważne są też dla nas działania na forach unijnych, które odgrywają istotną rolę w zakresie wprowadzenia sprawiedliwych zasad w krajowych reżimach podatkowych państw członkowskich UE, ograniczaniu szkodliwej konkurencji podatkowej w UE, promowaniu przejrzystości podatkowej, czy sprawiedliwego opodatkowania w państwach trzecich". Szef resortu finansów zwrócił uwagę, że należy również pamiętać o zapewnieniu suwerenności państw w zakresie ustalania bazy podatkowej i stawek podatkowych, jak również możliwości stosowania krajowych zachęt podatkowych, zgodnie z krajowymi uwarunkowaniami.

Ministrowie omówili także wyzwania związane z cyfryzacją i ich wpływ na funkcjonowanie rynków finansowych. W trakcie posiedzenia Eurogrupy w formacie rozszerzonym o państwa spoza strefy euro, ministrowie omówili stan prac w zakresie unii bankowej.