Obywatelka Syrii, która uzyskała status uchodźcy w Grecji, złożyła następnie wniosek o udzielenie jej ochrony międzynarodowej w Niemczech.

Niemiecki urząd oddalił jednak wniosek o nadanie jej statusu uchodźcy, lecz udzielił jej ochrony uzupełniającej. Syryjka zaskarżyła decyzję odmowną do sądu w Niemczech, a ten zwrócił się do TSUE z pytaniem, czy w takiej sytuacji właściwy organ państwa UE jest zobowiązany przyznać wnioskodawcy status uchodźcy z tego tylko powodu, że ów status został mu już przyznany przez inne państwo unijne, czy też może ponownie rozpatrzyć ten wniosek.

Trybunał stwierdził, że "na obecnym etapie rozwoju prawa Unii państwa członkowskie nie są zobowiązane do automatycznego uznania decyzji o nadaniu statusu uchodźcy, wydanych przez inne państwo członkowskie".

Jednocześnie TSUE zaznaczył, że jest taka możliwość, ale Niemcy z niej nie skorzystały.

Reklama

"W tych okolicznościach, w sytuacji, gdy właściwy organ nie może odrzucić jako niedopuszczalnego wniosku o udzielenie ochrony międzynarodowej złożonego przez wnioskodawcę, któremu inne państwo członkowskie przyznało już taką ochronę, organ ten – ze względu na poważne ryzyko, że ów wnioskodawca zostanie poddany w tym innym państwie członkowskim nieludzkiemu lub poniżającemu traktowaniu – powinien przeprowadzić ponowne badanie przesłanek nadania statusu uchodźcy w sposób indywidualny, kompletny i zaktualizowany" - orzekł TSUE.

Przeprowadzając to badanie, organ ten musi jednak wziąć pod uwagę decyzję innego państwa członkowskiego o udzieleniu ochrony międzynarodowej wnioskodawcy oraz informacje uzasadniające tę decyzję. W tym celu powinien niezwłocznie skontaktować się z organem, który nadał ten status.

"Jeżeli wnioskodawca spełnia warunki wymagane do uznania go za uchodźcę, organ powinien mu nadać status uchodźcy" - orzekł Trybunał.

Z Brukseli Łukasz Osiński (PAP)