Warszawa, 17.03.2017 (ISBnews) -  Zarząd Globe Trade Centre (GTC) rekomenduje wypłatę dywidendy za rok obrotowy 2016 w wysokości 0,27 zł na jedną akcję, podała spółka.  

Zarząd Globe Trade Centre przyjął uchwałę, zgodnie z którą zaproponuje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu spółki wypłatę dywidendy w wysokości 0,27 zł na jedną akcję z zysku wypracowanego w roku obrotowym zakończonym dnia 31 grudnia 2016 r." - czytamy w komunikacie. 

Jednocześnie spółka podała, że zarząd zarekomenduje również walnemu zatwierdzenie podwyższenia kapitału zakładowego w drodze emisji, z wyłączeniem praw poboru przysługujących dotychczasowym akcjonariuszom, akcji serii L o wartości nominalnej 0,10 zł każda, które zostaną zaoferowane wyłącznie akcjonariuszom spółki na dzień dywidendy, którzy będą "klientami profesjonalnymi" (w rozumieniu ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, ze zm.), podano także. 

"Akcjonariusze ci będą mogli wybrać otrzymanie przysługującej im kwoty dywidendy po opodatkowaniu ("dywidenda netto") w formie pieniężnej lub objęcie zamiast kwoty dywidendy akcji dywidendowych (opłaconych w drodze potrącenia) w liczbie stanowiącej iloraz kwoty dywidendy netto i ceny emisyjnej akcji dywidendowych, w zależności od wyboru akcjonariuszy" - czytamy dalej. 

17 marca 2017 r. rada nadzorcza sółki pozytywnie zaopiniowała powyższą propozycję zarządu. Wypłata dywidendy jest uzależniona od jej zatwierdzenia przez walne zgromadzenie, podała spółka. 

Grupa GTC jest jedną z czołowych spółek sektora nieruchomości komercyjnych w Europie Środkowej, Wschodniej i Południowej. Jest właścicielem i zarządcą budynków komercyjnych oferujących powierzchnię biurową i handlową w Polsce, Serbii, Rumunii, Chorwacji, Bułgarii, Czechach i na Węgrzech. Spółka jest notowana na GPW od 2004 r.

(ISBnews)