Zysk netto Erbudu z dział. kont. wzrósł r: r do 35,27 mln zł w 2016 r.Warszawa, 21.03.2017 (ISBnews) - Erbud odnotował 35,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto z działalności kontynuowanej w 2016 r. wobec 23,25 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Skonsolidowany zysk netto ogółem (z działalności kontynuowanej i zaniechanej) wyniósł 1,08 mln zł wobec 31,69 mln zł w 2015 r. Skonsolidowany zysk netto ogółem przypisany akcjonariuszom jednostki dominującej to 1,79 mln zł wobec 27,85 mln zł.

"Na realizowanych projektach wypracowaliśmy planowaną marżę. Marża EBIT wyniosła 2,56%, czyli była o 0,19 pkt proc. wyższa niż rok wcześniej. Zysk Grupy ERBUD z działalności kontynuowanej wyniósł 35,3 mln zł, tj. był o 51,7% wyższy niż w 2015 roku. Co prawda, 2016 rok zakończyliśmy z niewielkim zyskiem netto na poziomie 1,07 mln zł, ale jest to efekt wyceny transakcji sprzedaży spółki zależnej Budlex S.A." - napisał zarząd w liście załączonym do raportu rocznego.

Zysk operacyjny wyniósł 45,83 mln zł wobec 40,65 mln zł zysku rok wcześniej.

Skonsolidowane przychody ze sprzedaży sięgnęły 1 789,78 mln zł w 2016 r. wobec 1 715,42 mln zł rok wcześniej.

"W 2016 r. Grupa uzyskała przychody ze sprzedaży z działalności kontynuowanej na poziomie 1 789 776 tys. zł, tj. o 4,3% wyższe niż w poprzednim roku. Wzrosły przychody w segmencie kubaturowym, zarówno w kraju (o 7,8%), jak i za granicą (o 137,5%). W efekcie udział budownictwa kubaturowego w przychodach Grupy z działalności kontynuowanej wzrósł z 65,9% w 2015 r. do 79,6% w 2016 r. Znacznie niższe niż w poprzednim roku były natomiast przychody z tytułu budownictwa inżynieryjno-drogowego (spadek o 57,1%) oraz w zakresie budownictwa dla przemysłu (spadek o 15,2%). Na zanotowany spadek przychodów w segmentach budownictwa inżynieryjno-drogowego i budownictwa dla przemysłu miały wpływ przede wszystkim zmiany prawne, ograniczające inwestycje w farmy wiatrowe oraz opóźnienia w naborze projektów dofinansowywanych ze środków unijnych" - czytamy dalej.

Grupa realizuje szereg zleceń za granicą, głównie w Niemczech i Belgii. W 2016 r. działalność zagraniczna miała 21% udział w przychodach ze sprzedaży Grupy, wobec ok. 9% udziału w poprzednim roku, podano także.

Znacząco poprawiła się rentowność Grupy – na poziomie operacyjnym (EBIT) wzrost o 0,19 pkt proc.; wzrost marży brutto z działalności kontynuowanej - o 0,43 pkt proc. do poziomu 2,41%; wzrost marży netto z działalności kontynuowanej - o 0,61 pkt proc. do poziomu 1,97%, podkreślono. Wskaźniki rentowności z działalności kontynuowanej również uplasowały się na dużo wyższym poziomie r/r, tj.: wzrost ROA o 1,94 pkt proc. do 3,8% oraz ROE o 7,09 pkt proc. do 14,3%.

W ujęciu jednostkowym zysk netto w 2016 r. wyniósł 11,1 mln zł wobec 11,4 mln zł zysku rok wcześniej.

Grupa Erbud to polska grupa budowlana świadcząca usługi w segmencie mieszkaniowym, komercyjnym, użyteczności publicznej oraz inżynieryjno-drogowym i energetycznym na terenie Polski i krajów europejskich. Jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)