Kruk  

Akcjonariusze Kruka zdecydują o wypłacie dywidendy z zysku wypracowanego w 2016 roku wysokości 4,21 mln zł oraz z kapitału zapasowego wysokości 33,28 mln zł, co daje wypłatę łącznie 2 zł dywidendy na akcję, wynika z projektów uchwał na walne, zaplanowane na 15 maja.
"Walne zgromadzenie postanawia wypłacić dywidendę dla akcjonariuszy spółki w wysokości 2,0 zł na jedną akcję. Wypłata nastąpi z zysku netto spółki osiągniętego za 2016 rok w wysokości 4 212 086,30 zł, powiększonego o kwotę 33 276 345,70 zł, stanowiącą kwotę przeniesioną z utworzonego z zysków kapitału zapasowego" - czytamy w projekcie uchwały,
Dzień, według którego ustala się listę akcjonariuszy uprawnionych do wypłaty dywidendy za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2016 roku ustala się na dzień 29 czerwca 2017 roku. Termin wypłaty dywidendy ustala się na dzień 5 lipca 2017 roku, podano także.

Projprzem

Makrum Development, spółka zależna grupy kapitałowej Immobile, ogłosiła ofertę nabycia nie więcej niż 1 854 000 akcji spółki Projprzemu, stanowiących nie więcej niż 25,95% głosów za 10,8 zł za akcję, podało Immobile. „Spółka zależna zobowiązała się do nabycia minimum 723 000 sztuk akcji" – zaznaczono w komunikacie. Termin rozpoczęcia przyjmowania ofert sprzedaży określono na 24 kwietnia, a termin zakończenia przyjmowania ofert sprzedaży określono na dzień 10 maja, podano również.

Trans Polonia 

Akcjonariusze Trans Polonii zdecydowali na nadzwyczajnym walnym o podwyższeniu kapitału zakładowego spółki o kwotę nie wyższą niż 850 tys. zł, do kwoty nie wyższej niż 2,28 mln zł poprzez emisję do 8,5 mln akcji zwykłych na okaziciela serii I o wartości nominalnej 0,10 zł, wynika z uchwał walnego.
"Podwyższa się, w drodze oferty publicznej, kapitał zakładowy spółki o kwotę nie wyższą niż 850 000 zł to jest do kwoty nie wyższej niż 2 284 771,10 zł [...] Podwyższenie, o którym mowa w ust. 1, dokona się w drodze emisji nie więcej niż 8 500 000 sztuk akcji serii I. Wszystkie akcje nowej emisji serii I będą akcjami na okaziciela" - czytamy w treści uchwały. 

Open Finance

Zarząd Open Finance podjął decyzję o planowaniu podwyższenia kapitału zakładowego w drodze oferty publicznej oraz subskrypcji prywatnej. Kapitał zakładowy zostanie podniesiony poprzez emisję do 4 203 973 akcji serii E po cenie emisyjnej 1,16 zł za sztukę w drodze oferty publicznej bez praw poboru. Open Finance chce także wyemitować do 15 796 027 akcji zwykłych serii F bez pp, które zostaną skierowane do podmiotów zależnych od Leszka Czarneckiego.
"Podwyższa się kapitał zakładowy spółki o kwotę nie niższą niż 1 gr oraz nie wyższą niż 42 039,73 zł w drodze emisji nie mniej niż 1 lecz nie więcej niż 4 203 973 akcji zwykłych, na okaziciela serii E o wartości nominalnej 1 gr każda. Akcje serii E zostaną wyemitowane w trybie subskrypcji otwartej w rozumieniu art. 431 § 2 pkt 3 KSH oraz zaoferowane w drodze oferty publicznej w rozumieniu art. 3 ust. 1 Ustawy o Ofercie Publicznej" - czytamy w komunikacie. 

Akcjonariusze Open Finance zdecydują 15 maja o podwyższeniu kapitału w drodze emisji do 4 203 973 akcji serii E w ramach oferty publicznej oraz emisji do 15 796 027 akcji serii F poprzez emisję prywatną akcji, skierowaną do spółek kontrolowanych przez Leszka Czarneckiego. Cena za akcję serii E oraz F została ustalona na 1,16 zł, zaś obie emisje są bez prawa poboru dla dotychczasowych akcjonariuszy, wynika z projektów uchwał na nadzwyczajne walne zgromadzenie.

Mostostal Zabrze

Mostostal Zabrze zawarł umowę z Hitachi Zosen Inova AG, na podstawie której wykona prace montażowe w spalarni odpadów Ferrybridge Multifuel w Wielkiej Brytanii za ok. 11,7 mln GBP netto (ok. 58,6 mln zł netto), podała spółka. "Przedmiotem umowy są prace montażowe dwóch kotłów parowych w zakresie konstrukcji stalowej części ciśnieniowej oraz urządzeń towarzyszących w spalarni odpadów Ferrybridge Multifuel Enegry Limited w Wielkiej Brytanii w ramach zadania inwestycyjnego pn.: 'Ferrybridge Multifuel 2'" – czytamy w komunikacie. Wartość umowy wynosi ok. 11,7 mln GBP netto, co na dzień przekazania komunikatu stanowi równowartość ok. 58,6 mln zł netto.

Alumetal  

Akcjonariusze Alumetalu zdecydują 16 maja o wypłacie dywidendy wysokości 2,92 zł na akcję z zysku wypracowanego w 2016 roku, podała spółka. 

>>> Zobacz też rekomendacje  

ATM Grupa

Zarząd ATM Grupa w projekcie uchwały na walne zgromadzenie akcjonariuszy proponuje ustalenie 26 maja 2017 roku jako dzień dywidendy oraz 2 czerwca 2017 roku jako dzień wypłaty dywidendy, podała spółka.Wcześniej pod koniec marca spółka informowała, że zarząd zarekomenduje wypłatę dywidendy w wysokości 0,22 zł na jedną akcję i zaproponuje 22 maja 2017 roku jako dzień dywidendy oraz 5 czerwca 2017 roku jako dzień wypłaty dywidendy.W ubr. akcjonariusze ATM Grupy zdecydowali o wypłacie dywidendy w wysokości 18,546 mln zł, czyli 0,22 zł na jedną akcję.

Quercus TFI

Quercus TFI odnotował 7,21 mln zł jednostkowego zysku netto w I kw. 2017 r. wobec 5,67 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. Zysk operacyjny wyniósł 8,69 mln zł wobec 6,76 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 26,78 mln zł w I kw. 2017 r. wobec 20,75 mln zł rok wcześniej. 

Cyfrowy Polsat

S&P Global Ratings podwyższył perspektywę ratingu Grupy Cyfrowego Polsatu do pozytywnej ze stabilnej, utrzymując rating korporacyjny na poziomie BB+, poinformowała spółka. >>>> 

Grupa Żywiec

Grupa Żywiec odnotowała 27,91 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I kw. 2017 r. wobec 59,83 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>>  

Akcjonariusze Grupy Żywiec zdecydowali, że łączna wysokość dywidendy na jedną akcję za rok obrotowy 2016 wynosi 29 zł, wynika z uchwał walnego. >>>> 

Selvita

Selvita odnotowała 2,72 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w 2016 r. wobec 6,27 mln zł zysku rok wcześniej, podała spółka w raporcie. >>>> 

Wartość zakontraktowanego portfela zamówień na rok 2017 Selvity, wynikających z podpisanych kontraktów handlowych oraz umów o dotacje (backlog), wynosi 79 987 tys. zł i jest wyższa od backlogu opublikowanego w marcu ub.r. na rok 2016 o 127%, poinformowała spółka w raporcie. >>>> 

Selvita planuje wzrost segmentu usług na poziomie co najmniej 30% planuje Selvita jako cel na 2017 r., wynika z materiałów podsumowujących wyniki w 2016 r. >>>> 

Dino Polska

Akcje spółki Dino Polska zadebiutowały dzisiaj na rynku głównym GPW. Na otwarciu kurs akcji wzrósł o 7,91% wobec ceny odniesienia i wyniósł 36,15 zł. >>>> 

Grupa Dino ma zabezpieczone 350 lokalizacji pod przyszłe otwarcia sklepów, poinformował prezes Szymon Piduch. >>>> 

GTC

Grupa GTC oficjalnie otworzyła trzeci i ostatni budynek kompleksu FortyOne w Belgradzie, oferujący 10 700 m2 powierzchni najmu. Pierwsi najemcy wprowadzili się do biurowca na początku kwietnia br., podała spółka. >>>> 

Dekpol

Dekpol sprzedał 229 lokali w I kw. 2017 r. wobec 146 lokali w I kw. 2016 r., co oznacza wzrost o 83 lokale r/r. Jednocześnie rozpoznał 48 lokali wobec 2 rok wcześniej, podała spółka. >>>> 

Bank Zachodni WBK

Bank Zachodni WBK rekomenduje nieprzeznaczanie na dywidendę żadnej części zysku netto osiągniętego w 2016 r., ale jego zarząd zgłosił propozycję (pozytywnie zaopiniowaną przez radę nadzorczą) przeznaczenia na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 535 866 483,6 zł z niepodzielonego zysku netto za 2014 oraz 2015 r., co oznacza, że proponowana dywidenda na akcję wynosić będzie 5,4 zł, podał bank. >>>> 

Akcjonariusze Banku Zachodniego WBK zdecydują na walnym zgromadzeniu zwołanym na 17 maja o niewypłacaniu dywidendy z zysku za 2016 r. i wypłaceniu dywidendy w wysokości 5,4 zł na akcję z niepodzielonego zysku za lata 2014 i 2015, wynika z projektów uchwał na walne. >>>> 

ATM Grupa  

Akcjonariusze ATM Grupy zdecydują 18 maja o wypłacie 18,55 mln zł dywidendy, tj. 0,22 zł na akcję, z zysku za 2016 r. w wysokości 16,66 mln zł oraz z zysków zatrzymanych w wysokości 1,88 mln zł, wynika z projektów uchwał na walne. >>>>  

Stalprofil

Stalprofil rekomenduje zwyczajnemu walnemu zgromadzeniu przeznaczenie na dywidendę dla akcjonariuszy kwoty 1,75 mln zł, co daje 0,1 zł dywidendy na każdą akcję, podała spółka. >>>>  

Dom Development

Akcjonariusze Dom Development zdecydują podczas walnego zgromadzenia zwołanego na 25 maja o przeznaczeniu 125,59 mln zł na dywidendy, co oznacza wypłatę w wysokości 5,05 zł na akcję, wynika z projektów uchwał na walne zgromadzenie.>>>>  

Energa 

Energa szacuje, że EBITDA grupy wyniesie 601 mln zł w I kwartale 2017 roku, podała spółka >>>> 

Orange Polska

Akcjonariusze Orange Polska zdecydowali o niewypłacaniu dywidendy, wynika z uchwał walnego. >>>> 

Work Service

Akcjonariusze Work Service zdecydowali o emisji 1,89 mln akcji serii X w drodze subskrypcji prywatnej skierowanej do węgierskiej spółki Profolio Projekt Tanacsado Korlatolt Felelossegu Tarsasag o wartości 20,5 mln zł, wynika z uchwał walnego. >>>> 

Boryszew 

Zarząd Boryszewa chce w ciągu maksymalnie dwóch miesięcy zawnioskować do rady nadzorczej w sprawie potencjalnej budowy nowego zakładu galwanizacyjnego dla motoryzacji w Toruniu, poinformował prezes Jarosław Michniuk. Koszt budowy będzie porównywalny z kosztem budowy zakładu w Prenzlau. >>>> 

Boryszew zakłada, że w tym roku osiągnie pełne obłożenie mocy produkcyjnych otwartego dziś oficjalnie zakładu produkującego galwanizowane elementy z tworzyw sztucznych dla motoryzacji w Prenzlau w Niemczech, poinformował prezes Jarosław Michniuk. >>>>