LiveChat Software  

Akcjonariusze LiveChat Software zdecydowali o przeznaczeniu 36,31 mln zł z zysku netto za rok obrotowy trwający od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r., wynoszącego 42,72 mln zł, na dywidendę, co oznacza wypłatę w wysokości 1,41 zł na akcję, poinformowała spółka. "Zgodnie z uchwałą zwyczajnego walnego zgromadzenia jednostkowy zysk netto LiveChat Software, który w roku finansowym zakończonym 31 marca 2017 r., wyniósł 42 724 723,86 zł został podzielony na: wypłata dywidendy - 36 307 500,00 zł, kapitał zapasowy - 6 417 223,86 zł. Oznacza to, że wartość dywidendy na jedną akcję wyniesie 1,41 zł" - czytamy w komunikacie. Dzień dywidendy wyznaczono na 24 lipca 2017 r. a dzień wypłaty na 7 sierpnia 2017 r., podano także. 

Marvipol 

MVP Logistics, jednostka zależna Marvipolu, i Panattoni Development Europe podpisały list intencyjny dotyczący wspólnej realizacji zamierzenia inwestycyjnego polegającego na wybudowaniu obiektu składającego się z budynków magazynowo - logistycznych, posadowionego na nieruchomości zlokalizowanej w okolicy Łodzi, podał Marvipol. „List zawiera wstępne ustalenia dotyczące realizacji projektu, przy czym w ramach współpracy przewidziane jest utworzenie wspólnego przedsiębiorcy w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 lutego 2007 roku o ochronie konkurencji i konsumentów" – czytamy w komunikacie.

J.W. Construction

Akcjonariusze J.W. Construction zdecydują podczas nadzwyczajnego walnego, zaplanowanego na 16 sierpnia o przeznaczeniu kwoty do 10 mln zł na skup akcji własnych w celu umorzenia, poinformowała spółka w projektach uchwał. "Upoważnia się zarząd do nabycia w pełni pokrytych akcji własnych spółki w celu ich późniejszego umorzenia, na następujących warunkach : Łączna kwota, która może zostać przeznaczona przez spółkę na nabycie akcji własnych, wraz z kosztami ich nabycia, wyniesienie nie więcej niż 10 000 000,00 zł" - czytamy w projekcie uchwały.

Prime Car Management 

Łączna wielkość floty Grupy Masterlease na koniec czerwca 2017 r. wyniosła 31 605 pojazdów finansowanych, czyli 7,4% więcej licząc rok do roku, podał Prime Car Management (PCM). „Zmiana stanu floty finansowanej, jaka nastąpiła w okresie od 30 czerwca 2016 r. do 30 czerwca 2017 r. wynosiła łącznie 2 176 dodatkowych pojazdów, co stanowi wzrost o 7,4%" – czytamy w komunikacie. Zmiana stanu floty finansowanej, jaka nastąpiła w okresie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2017 r. wynosiła łącznie 327 dodatkowych pojazdów, podano także. 

>>> Zobacz też rekomendacje   

Biomed-Lublin  

Przewodniczący rady nadzorczej Biomed-Lublin Wytwórnia Surowic i Szczepionek, działając w imieniu spółki, zawarł z Marcinem Pirógiem (jako inwestorem) umowę inwestycyjną dotyczącą emisji i nabycia 2 mln akcji spółki po 1,07 zł sztuka, podała spółka. Ponadto Biomed zobowiązał się do emisji warrantów subskrypcyjnych na 8 mln akcji po 1,17 zł sztuka. „Na podstawie umowy : Biomed Lublin zobowiązuje się do emisji 2 000 000 akcji spółki a inwestor zobowiązuje się do ich nabycia w następujących terminach i cenach:
- do 20 lipca 2017 roku: 1 000 000 akcji po cenie 1,07 zł za akcję
- do 20 września 2017 roku: 1 000 000 akcji po cenie 1,07 zł za akcję" – czytamy w komunikacie.
Umowa została zatwierdzona przez radę nadzorczą, podano także.

Dekpol

Dekpol sprzedał 486 lokali w I półroczu 2017 r. (na podstawie zawartych umów rezerwacyjnych, deweloperskich i przedwstępnych), wobec wobec 278 lokali rok wcześniej, podała spółka. „Liczba lokali, które zostaną rozpoznane w wyniku finansowym spółki: 83 lokale wobec 42 lokali rozpoznanych w I półroczu 2016 roku (na podstawie zawartych notarialnych umów przenoszących własność lokalu)" – czytamy w komunikacie. Na dzień 30 czerwca 2017 r. łączna liczba lokali oferowanych przez spółkę do sprzedaży wynosiła 581, podano również.

Mostostal Warszawa 

Konsorcjum Mostostalu Warszawa i Firmy Handlowo-Usługowej Efer podpisało z Otwockim Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji umowę na roboty budowlane w ramach przetargu pn. "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Otwocku - zadanie I", podał Mostostal Warszawa. Wartość umowy wynosi 18,21 mln zł brutto. Termin zakończenia przedmiotowej umowy wyznaczono na 5 sierpnia 2018 r., podano również.   

Cube.ITG

Cube.ITG podejmie działania mające na celu dochodzenie należnych roszczeń wobec Sescom z tytułu sprzedaży zorganizowanej części przedsiębiorstwa (ZCP) na drodze postępowania sądowego, podała spółka. >>>>  

GLG Pharma

Amerykańska GLG Pharma LLC zawarła porozumienie typu "lock up" z inwestorami instytucjonalnymi, którzy wzięli udział w prywatnej emisji akcji GLG Pharma, podała spółka. Zgodnie z nim w ciągu 24 miesięcy nie może sprzedać posiadanych akcji polskiej spółki. >>>> 

Tauron

Tauron wygrał przetarg publiczny na dostawę energii elektrycznej dla ponad 100 jednostek administracji państwowej, podała spółka. W ciągu dwóch lat dostarczy do obiektów należących m.in. do ministerstw oraz centralnych urzędów 226 818 MWh energii elektrycznej. W przetargu startowało 5 firm. Najkorzystniejszą ofertę, o wartości 60 121 592,69 zł, złożył Tauron Sprzedaż. >>>> 

Vantage Development

Spółka zależna Vantage Development - VD Mieszkania XIX - rozwiązała na mocy porozumienia stron przedwstępną warunkową umowę nabycia nieruchomości gruntowej, zlokalizowanej przy ulicy Kopalnianej w Warszawie, poinformowała spółka. Umowa miała wartość 14,7 mln zł, podawano wcześniej. "Nieruchomość miała zostać przeznaczona pod realizację inwestycji deweloperskiej. Kupujący nie dokonywał żadnych wpłat na poczet ceny wskazanej w umowie. Strony oświadczyły, że z tytułu rozwiązania umowy są względem siebie całkowicie rozliczone oraz, że nie będą wnosić wobec siebie w przyszłości żadnych roszczeń z tego tytułu" - czytamy w komunikacie. Działka o powierzchni 1,6 ha miała pozwolić na budowę ok. 200 lokali mieszkalnych, informowała spółka w maju br.

APS Energia

APS Energia otrzymała potwierdzenie uzyskania certyfikatu Underwriters Laboratories (UL) dla wybranych swoich urządzeń, co umożliwi sprzedaż produktów na rynku amerykańskim i kanadyjskim, podała spółka. >>>> 

Energa

Energa miała 535 mln zł skonsolidowanej EBITDA w II kw. br. i 1 136 mln zł EBITDA w całym I półroczu, podała spółka dane wstępne. >>>>