Organy legislacyjne Unii Europejskiej przygotowały dwie niezwykle istotne regulacje prawne, które w zasadniczy sposób wpłyną na rynek biopaliw krajów członkowskich. Niemal 5 miesięcy temu w dziennikach urzędowych UE opublikowano dwie dyrektywy Parlamentu Europejskiego, które wprowadzają szereg zmian – najważniejsze dotyczą możliwości stosowania większych domieszek biokomponentów w poszczególnych rodzajach paliw. Zmiany wynikające z tzw. dyrektywy FQD pozwalają wprowadzać na rynek olej napędowy z zawartością 7 proc. estrów (to tzw. paliwo B7), a następnie 10 proc. (B10) oraz benzynę z 10-proc. domieszką bioetanolu (paliwo E10). Nowe przepisy wprowadzają ponadto wymóg zagwarantowania do 2013 roku wprowadzenia na rynek tzw. paliwa E5, czyli benzyny o maksymalnej zawartości tlenu wynoszącej 2,7 proc. m/m oraz maks. zawartości bioetanolu wynoszącej 5 proc. – dla starej floty pojazdów.

Dyrektywa mówi poza tym, że z powodów natury technicznej wymagany jest pułap zawartości estrów metylowych kwasów tłuszczowych (FAME – red.) w oleju napędowym, natomiast limit taki nie jest jednak konieczny dla innych biokomponentów, takich jak czyste węglowodory zbliżone do oleju napędowego, produkowane z biomasy w procesie Fischera-Tropscha lub hydrorafinowany olej roślinny, co jest istotne w kontekście rozwoju biopaliw II generacji – tłumaczy Robert Gmyrek, dyrektor Biura ds. Biopaliw w PKN Orlen.

Jak zaznacza, ponadto należy wskazać, że dla celów spełnienia obowiązków stosowania energii ze źródeł odnawialnych wkład biopaliw II generacji będzie liczony dwukrotnie w porównaniu do innych biopaliw. Istotnym elementem nowych wytycznych jest też słynny już art. 7a, który mówi, że państwa członkowskie wymagają od dostawców stopniowego zmniejszania emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu życia w przeliczeniu na jednostkę energii uzyskanej z paliw i energii dostarczonej o maksymalnie 10 proc. do 31 grudnia 2020 r.

Według Roberta Gmyrka druga równie ważna dyrektywa (nazywana w skrócie RED) przedstawia cele w tzw. pakiecie 3x20.

– Chodzi o 20-proc. udział energii ze źródeł odnawialnych w całkowitym zużyciu energii; Polska ma cel 15-proc. i 10-proc. udział biopaliw w ogólnym zużyciu paliw w transporcie. Ponadto dyrektywa zakłada 20-proc. poprawę wydajności energetycznej oraz 20-proc. redukcję GHG (emisja gazów cieplarnianych – red.) – wyjaśnia Robert Gmyrek.

Inna ważna zmiana wynikająca z dyrektywy RED to wprowadzenie kryterium zrównoważonego rozwoju w odniesieniu do biopaliw i tzw. biopłynów, o którym mówi art. 17 przedmiotowej dyrektywy.

Podstawa prawna zmian

5 czerwca 2009 r. zostały opublikowane dwie ważne dyrektywy: w Official Journal of EU nr L 140/16 Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (w skrócie nazywana dyrektywą RED), a także w Official Journal of EU nr. L 140/88 z 5 VI 2009 r. Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady Europy 2009/30/WE z 23 kwietnia 2009 roku zmieniająca Dyrektywę 98/70/WE (odnosi się do specyfikacji benzyny i olejów napędowych, wprowadza mechanizm monitorowania i ograniczania emisji gazów cieplarnianych oraz zmieniająca Dyrektywę Rady 1999/32/WE odnoszącą się do specyfikacji paliw wykorzystywanych przez statki żeglugi śródlądowej i uchylająca Dyrektywę 93/12/EWG, tzw. dyrektywa FQD). Obydwie dyrektywy wprowadzają szereg zmian dotyczących rynku biopaliw. Najważniejsze zmiany to możliwość wprowadzenia na rynek paliw z większą zawartością biokomponentów.