Prawie 7 mld euro pochodzących z Europejskiego Funduszu Społecznego do 2013 roku zostanie wydane na poziomie regionów. Ze względu na regionalny charakter programu, bardzo ważnym jego graczem jest tzw. trzeci sektor. Organizacje pozarządowe najlepiej znają problemy lokalnych społeczności i potrafią je najskuteczniej rozwiązywać.

Organizacje non profit najlepiej ze wszystkich podmiotów korzystających ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego radzą sobie z wcielaniem w życie zasady tzw. empowerment. Zgodnie z nią grupy dotknięte problemami społecznymi powinny jak najpełniej uczestniczyć w działaniach i decyzjach podejmowanych na ich rzecz – podkreśla Marcin Komosa z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego.

Jego zdaniem projekty trzeciego sektora odpowiadają na autentyczne potrzeby społeczności lokalnych.

Nie tylko przedszkola

Dzięki środkom z UE i zaangażowaniu stowarzyszeń rodziców we wszystkich województwach powstają nowe przedszkola w małych miejscowościach i gminach wiejskich. Organizacje pozarządowe są też inicjatorami dodatkowych zajęć dla uczniów i szkoleń dla nauczycieli finansowanych ze środków UE. Trzeci sektor jest aktywny we wszystkich priorytetach i działaniach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do połowy listopada zostało podpisanych około 2,6 tys. umów z organizacjami pozarządowymi, co stanowi około 20 proc. wszystkich projektów realizowanych w PO KL. Wartość podpisanych umów wyniosła blisko 1,3 mld zł. Zaledwie około 200 z nich zostało zawartych na kwotę powyżej 1 mln zł.

W ramach komponentu centralnego PO KL (Priorytety I – V) organizacje pozarządowe realizują ponad 160 projektów, najwięcej w Priorytecie V Dobre rządzenie. Zdecydowanie najbardziej aktywne są jednak w wykorzystywaniu środków unijnych na oświatę i przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu. Blisko 820 projektów NGO dotyczy rozwoju wykształcenia i kompetencji w regionach (Priorytet IX), a 700 – promocji integracji społecznej (Priorytet VII PO KL).