Potencjał organizacji tzw. trzeciego sektora nie jest w Polsce w pełni wykorzystywany. Dlatego Unia Europejska przeznaczy do 2013 roku ponad 100 mln euro na ich rozwój w ramach V Priorytetu Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 90 proc. tej kwoty zostanie wydane w konkursach organizowanych przez Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej.

W obecnym okresie programowania odbyły się już trzy konkursy w ramach Poddziałania 5.4.2 PO KL – Rozwój dialogu obywatelskiego. Trzeci sektor mógł ubiegać się w nich o dotacje na tworzenie porozumień (sieci) organizacji pozarządowych, wdrażanie programów z zakresu poradnictwa prawnego i obywatelskiego oraz tworzenie projektów społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej.

W wyniku konkursów 24 organizacje pozarządowe utworzą lokalne, regionalne i branżowe sieci NGO oraz będą promować współpracę pomiędzy organizacjami trzeciego sektora. 25 organizacji pozarządowych wybranych w drugim konkursie utworzy na terenie całego kraju centra poradnictwa oraz punkty pomocy prawnej i obywatelskiej. Tyle samo pomiotów będzie realizowało projekty społecznego nadzoru nad funkcjonowaniem administracji publicznej. Centrum im. Adama Smitha przeprowadzi za środki UE monitoring wdrażania programów unijnych, Dolnośląska Federacja Organizacji Pozarządowych przygotuje kampanię społeczną na rzecz aktywnego obywatelstwa, Stowarzyszenie CASPolska przyjrzy się transparentności refundacji leków onkologicznych w Polsce, a Zrzeszenie Kaszubsko-Pomorskie rozliczy administrację publiczną z finansowania i respektowania praw językowych Kaszubów.

W dotychczasowych konkursach wydane zostało około 64 mln zł. W 2010 roku organizacje będą ubiegać się o dotacje w kolejnych konkursach: ponownie na tworzenie porozumień i sieci, a także punktów poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Będzie też ogłoszony nowy konkurs na tworzenie regionalnych i lokalnych centrów informacji i wspomagania organizacji pozarządowych.