BEATA LISOWSKA

Organizacje pozarządowe konkurują o dotacje z Europejskiego Funduszu Społecznego z firmami komercyjnymi. Czy łatwo jest im wygrywać w konkursach?

ZBIGNIEW WEJCMAN

Organizacje pozarządowe mają największe doświadczenie w aplikowaniu o środki drogą otwartych konkursów ofert. Przypomnę, że pierwszy tego typu konkurs był ogłoszony przez miasto Warszawa w 1995 roku. Mając tak duże doświadczenie, organizacje radzą sobie całkiem nieźle w ubieganiu się o fundusze. Na przykład w konkursach na Mazowszu wygrywają mniej więcej tyle samo projektów, ile firmy komercyjne, mimo że biznes stać na opłacenie firm zewnętrznych, które pomagają dobrze przygotować ofertę. Organizacje pozarządowe nie mogą liczyć na pomoc firm konsultingowych, ale pomocą służą im regionalne ośrodki europejskiego funduszu społecznego. Dzięki nim organizacje pozarządowe mogą zapoznać się z Europejskim Funduszem Społecznym, z programem Kapitał Ludzki, podyskutować nad pomysłem projektu, przelać go na papier w postaci wniosku, a następnie korzystać z pomocy przy zarządzaniu projektem.

ANNA WYSOCKA

Przedsiębiorstwa i organizacje pozarządowe są tak samo aktywne w pozyskiwaniu środków unijnych. Na Mazowszu mamy podpisane 159 umów z przedsiębiorstwami i 170 umów z organizacjami pozarządowymi. Wartość umów jest większa w przypadku przedsiębiorstw, ale wiąże się to z tym, że organizacje pozarządowe często aplikują o małe projekty, do 50 tys. zł. Najwięcej projektów realizowanych przez lokalne stowarzyszenia (np. z Kuchar Żydowskich w powiecie płońskim) mamy w Priorytecie VII PO KL.

BEATA LISOWSKA

Z jakimi problemami spotykają się organizacje pozarządowe, realizując projekty prospołeczne?

HELENA DOROCIAK

Moja organizacja ma spore doświadczenie w korzystaniu z funduszy europejskich, a mimo to nie jest nam łatwo. Największym zagrożeniem jest brak płynności finansowej wynikający z opóźnień w przekazywaniu kolejnych transz zaliczek przez instytucję wdrażającą. Kiedy fundusze unijne przychodzą z opóźnieniem, musimy mieć własne pieniądze i często jesteśmy zmuszeni zaciągać kredyty. Wielu mniejszym niż nasza organizacjom pozarządowym, które nie są organizacjami pożytku publicznego jest jeszcze trudniej niż nam.

PAWEŁ SIECZKOWSKI

Dowodem jest najnowszy raport z badania ankietowego przeprowadzonego przez Ogólnopolską Federację Organizacji Pozarządowych i Federację Organizacji Służebnych MAZOWIA. Pozyskiwanie środków unijnych nie jest proste dla wielu organizacji pozarządowych, dlatego że napotykają wiele barier ze strony instytucji, takich jak Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych (MJWPU). Organizacje wskazywały między innymi na: niskie kompetencje pracowników zatrudnionych w tej jednostce, problemy z dotrzymywaniem przez MJWPU terminów udzielania odpowiedzi; długi czas oceny wniosków i podpisywania umów. Projektodawcy wskazywali m.in., że MJWPU działa zbyt wolno, projekty startują z dużym opóźnieniem (w niektórych działaniach są spóźnione o dziewięć, dziesięć miesięcy). Narzekali też na niepunktualne przekazywanie transz oraz nieterminowy zwrot środków niewygasających. Z raportu wynika, że w najgorszej sytuacji są organizacje, które o fundusze unijne ubiegają się po raz pierwszy.

IWONA CIEĆWIERZ

Nasi członkowie sygnalizują nam często problemy z przesuwaniem wydatków wewnątrz transzy, np. wydatków osobowych na wynajem sal konferencyjnych lub na odwrót. Gdy zostają jakieś pieniądze niewydane na wynajem sali konferencyjnej, bo udostępnił nam ją za darmo samorząd, moglibyśmy przeprowadzić dodatkowe szkolenia. Piszemy pisma, składamy podania, ale nie zawsze są pozytywnie rozpatrywane.

HELENA DOROCIAK

Poważnym problemem jest to, że projekty startują z opóźnieniem. Prowadzimy pod Warszawą przedsiębiorstwo społeczne Pracownia Rzeczy Różnych i zatrudniamy w tym projekcie osoby, które zajmują się rehabilitacją i aktywizacją zawodową dorosłych osób z autyzmem. Nasze działania są finansowane z bardzo wielu źródeł, dlatego piszemy projekty unijne. Nigdy nie wiemy, czy dostaniemy pieniądze na czas. Prowadząc przedsiębiorstwo, zatrudniamy kadrę, która musi otrzymywać wynagrodzenie co miesiąc.