Bank złożył program naprawczy w KNF 16 grudnia 2009 roku.

"Realizacja programu ma na celu ograniczenie różnych obszarów ryzyka w dalszej działalności banku oraz podniesienie efektywności działania, czego planowanym efektem będzie osiąganie dodatnich wyników finansowych oraz poprawa głównych wskaźników ekonomicznych. Realizację programu zaplanowano do 31 grudnia 2012" - głosi komunikat.

Bank podkreśla, że KNF pozytywnie oceniła dotychczasowe działania Fortisa, w wyniku których uległa znacznej poprawie sytuacja kapitałowa i płynnościowa banku.

Po 9 miesiącach 2009 roku strata netto wzrosła do 275,7 mln zł i wynika z utraty wartości instrumentów pochodnych oraz odpisami na należności kredytowe, głównie w segmencie korporacyjnym i masowej bankowości detalicznej. Rezerwy po trzech kwartałach wzrosły do 358 mln zł.

Współczynnik wypłacalności wzrósł do 13,33 proc. na koniec września głównie w wyniku wzrostu funduszy własnych. Bank jest w trakcie podwyższenia kapitałów o kwotę 440 mln zł w wyniku emisji akcji, którą objął Fortis Bank Belgia, dzięki czemu fundusze wzrosły do 2,05 mld zł.

W maju ub. roku sfinalizowane zostało przejęcie pakietu kontrolnego Fortis Banku Belgia przez grupę BNP Paribas. Tym samym, polski Fortis Bank poprzez swojego bezpośredniego właściciela dołączył do struktur BNP Paribas.