Stany Zjednoczone:

 •  W 2011 r. oczekiwane utrzymanie wzrostu PKB na poziomie zbliżonym do wyniku za 2010 r. (ok. 2,5 proc.-2,7 proc. r/r) z potencjałem do wyższego wzrostu
 • Dane makroekonomiczne wskazują na wyraźny spadek ryzyka recesji w gospodarce USA, niemniej jednak mało prawdopodobny jest powrót do tempa wzrostu gospodarczego notowanego okresowo na przełomie 2009 i 2010 r.. Czynnikami ograniczającymi silniejsze ożywienie gospodarki będą: kontynuacja procesu ograniczania zadłużenia gospodarstw domowych oraz wciąż trudna sytuacja sektora bankowego.
 • W sytuacji wolnego tempa wzrostu gospodarki, oczekiwane jest utrzymanie trudnej sytuacji na rynku pracy i bardzo powolny spadek stopy bezrobocia w 2011 r.  
 • Ryzyko inflacyjne w warunkach trudnej sytuacji na rynku pracy i słabego popytu konsumpcyjnego pozostanie niskie.
 • W warunkach utrzymującej się stopy bezrobocia wyraźnie powyżej pożądanego przez bank centralny poziomu i niskiego wskaźnika inflacji, oczekiwane jest utrzymanie stóp procentowych Fed na bieżącym, historycznie niskim poziomie do końca 2011 r. 
 • Zgodnie z decyzją Fed z 3. listopada, do połowy 2011 r. należy oczekiwać kontynuacji ilościowego rozluźnienia polityki pieniężnej w ramach skupu przez bank centralny obligacji skarbowych (łącznie na kwotę 600 mld USD do czerwca 2011 r.), skup obligacji finansowany jest emisją pieniądza.
 • Odejście od niestandardowych działań polityki pieniężnej oczekiwane najwcześniej pod koniec 2011 r.

Czytaj też Mazurka: Kontynuacja wzrostów cen złota

Strefa Euro

 • Oczekiwane jest utrzymanie dynamiki wzrostu gospodarczego na poziomie zbliżonym do 2010 r. - nieco powyżej 1,5 proc. r/r, przy stabilnej dynamice wzrostu w USA oraz oczekiwanym lekkim spowolnieniu aktywności gospodarek azjatyckich. 
 • W 2011 r. oczekiwane nasilenie negatywnego efektu dla wzrostu gospodarczego z tytułu zacieśnienia polityki fiskalnej, efekty fiskalne będą pogłębiać zróżnicowanie tempa wzrostu pomiędzy poszczególnymi krajami - wyższe tempo wzrostu notować będą tzw. kraje „centralne" a niższe - „peryferyjne”. 
 • Prawdopodobne jest że Hiszpania nie będzie musiała skorzystać z pomocy finansowej w ramach funduszu stabilizacyjnego MFW-UE dzięki stabilniejszej fundamentalnej sytuacji finansów publicznych oraz lepszej sytuacji sektora bankowego w porównaniu z Irlandia, istnieje prawdopodobieństwo konieczności pomocy finansowej dla Portugalii. 
 • W 2011 r. oczekiwane jest stopniowe stabilizowanie się oceny stabilności finansowej (sektora publicznego i bankowego) krajów strefy euro, niemniej skala i długi okres koniecznych dostosowań (m.in. kilkuletnie programy konsolidacji finansów publicznych), jak również proponowane rozwiązania dot. mechanizmu restrukturyzacji zadłużenia kraju będą skutkować trwale większym niż dotychczas zróżnicowaniem premii za ryzyko poszczególnych krajów.
 • W warunkach utrzymującej się niskiej inflacji, niskiego tempa wzrostu aktywności gospodarczej, zacieśnienia polityki fiskalnej, jak również braku pełnej stabilności w zakresie sytuacji fiskalnej i sektora bankowego krajów strefy euro oczekiwane jest utrzymanie stóp procentowych EBC na bieżącym historycznie niskim poziomie do końca 2011 r. 
 • Utrzymanie niestandardowych działań w polityce pieniężnej EBC (dostarczanie płynności, skup obligacji) w sytuacji utrzymujących się napięć sytuacji finansowej krajów „peryferyjnych”. 
 • Zmiany w zakresie operacji dostarczania płynności sektorowi bankowemu oczekiwane najwcześniej od II kw. 2011 r., wysokie ryzyko przesunięcia zmian na II poł. 2011 r. 
 • Oczekiwane utrzymanie aktywności EBC w zakresie skupu obligacji skarbowych, wygasające w trakcie 2011 r. wraz z oczekiwaną stabilizacją sytuacji w zakresie oceny stabilności finansowej tzw. „peryferyjnych” krajów strefy euro.

Globalny rynek finansowy

 • W I poł. 2011 r. utrzymanie wysokiej nadpłynności na globalnych rynkach finansowych w efekcie wzrostu podaży pieniądza w USA skutkować będzie kontynuacją napływu kapitału na rynki wschodzące przy zakładanej stabilizacji globalnej premii za ryzyko. 
 • W II poł. roku oczekiwany wzrost rentowności na rynkach bazowych wraz z zakończeniem programu skupu aktywów przez Fed wzrostem oczekiwań na zacieśnienie polityki monetarnej. W I poł. roku okresowo możliwy spadek rentowności obligacji, jednak będą utrzymywać się czynniki, które stymulowały wzrost stóp rynkowych w IV kw. 2010 r. względem historycznie niskiego poziomu z III kw. tj.: ▪spadek ryzyka recesji i ograniczenie oczekiwań rynkowych na wyższą skalę skupu aktywów finansowych przez Fed, ▪efekt stymulacji fiskalnej (przedłużenie ulg podatkowych w USA) poprawiający perspektywy gospodarcze i pogarszające długoterminową sytuację fiskalną, ▪wyhamowanie presji na osłabienie dolara i tym samym ograniczenie popytu na amerykańskie obligacje skarbowe ze strony banków centralnych krajów wschodzących interweniujących na rynku przeciwko zbyt silnej aprecjacji walut krajowych.
 • Wzrost rentowności obligacji w strefie euro w ślad za wzrostem rentowności w USA. Przy założeniu spadku ryzyka krajów „peryferyjnych”oczekiwane ograniczenie spreadów wobec obligacji niemieckich w porównaniu z bieżącymi poziomami, jednocześnie jednak trwałe efekty kryzysu fiskalnego w krajach peryferyjnych strefy euro będą skutkować utrzymaniem większego zróżnicowania oceny premii za ryzyko poszczególnych krajów i tym samym zróżnicowania poziomów spreadów dla poszczególnych krajów strefy euro.