"Zarząd spółki oświadcza, że zatwierdzone sprawozdanie finansowe spółki za 2010 rok wykazało zysk, a łączna kwota 92 442 033 złote przeznaczona na wypłatę zaliczki nie przekracza połowy zysku osiągniętego przez spółkę od końca roku obrotowego 2010, wykazanego w sprawozdaniu finansowym spółki sporządzonym na dzień 30 czerwca 2011 roku, które zostało pozytywnie zbadane przez biegłego rewidenta, co zostało stwierdzone stosowną opinią z dnia 14 września 2011 roku, powiększonego o kapitały rezerwowe utworzone z zysku, którymi w celu wypłaty zaliczek może dysponować zarząd, oraz pomniejszonego o niepokryte straty i akcje własne"- podano w komunikacie.

Uprawnionymi do zaliczki będą akcjonariusze spółki na dzień 15 listopada, a rozpoczęcie wypłaty zaliczki nastąpi 22 listopada 2011 r. Grupa Żywiec miała 109,27 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I poł. 2011 roku wobec 158,75 mln zł zysku rok wcześniej. W ujęciu jednostkowym, w I poł. 2011 roku spółka miała 89,68 mln zł zysku netto wobec 96,83 mln zł zysku rok wcześniej.